Zmiany wprowadzone w połowie 2019 r. do Kodeksu postępowania cywilnego pociągnęły za sobą obszerną nowelizację procedury cywilnej we wszystkich jej stadiach.

W ramach nowelizacji wprowadzono wiele rewolucyjnych rozwiązań, m.in.: posiedzenia organizacyjne, na których mają być tworzone plany rozprawy, oraz zapisy ograniczające możliwość wnoszenia zarzutów potrącenia. Przywrócono odrębne postępowania gospodarczego dla przedsiębiorców i mechanizmy zapobiegające obstrukcji procesowej.

Podstawowe cele projektodawcy zmierzały do tego, aby przyspieszyć i usprawnić procedurę, ale dopiero praktyka pokaże, czy to nastąpi. Na pewno jednak przed wszystkimi uczestnikami postępowań – sędziami, adwokatami i radcami prawnymi, a także przed stronami sporów cywilnych – stoją wielkie i nieznane dotychczas wyzwania.

Jesteś przygotowany do zmian?
Wiesz, jak reforma wpłynie na Twoją codzienną pracę?

Zapraszamy na cykl szkoleń, podczas których omawiamy zmiany!

data8.04.2020czas14:00

Nadużycia prawa procesowego w świetle nowelizacji KPC i orzecznictwa ETPCz

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Cel i założenia nowelizacji KPC w odniesieniu do konstrukcji nadużycia prawa procesowego
 3. Nadużycie prawa procesowego w świetle orzecznictwa ETPCz i zastosowanie go w praktyce krajowej w taki sposób, aby nie narazić się na naruszenie art. 6 ust 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
 4. Uwagi końcowe

Prowadzi ekspert:

Aleksandra Rutkowska

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu, orzekająca w wydziałach cywilnym oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie SWPS, Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze (ERA Trier), Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (EUI Florence).

Zapisz się

Szkolenia zrealizowane

data13.01.2020czas15:30

Nowe obowiązki sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości w związku z reformą KPC

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Obowiązki sędziego przy doręczaniu odpisu pozwu
 3. Obligatoryjne wezwanie do złożenia odpowiedzi na pozew
 4. Nakaz wstępnej oceny zasadności powództwa
 5. Obowiązki w zakresie przygotowania sprawy do rozstrzygnięcia
 6. Terminy wiążące sędziego i sąd
 7. Czynności sędziego i sądu w postępowaniu dowodowym
  1. Pominięcie dowodu
  2. Treść postanowienia dowodowego
  3. Zasady odbierania przyrzeczenia
  4. Dowody z dokumentów załączonych do akt
 8. Nowe kompetencje referendarzy sądowych
 9. Nowe kompetencje asystentów sędziego
 10. Podsumowanie

Prowadzi ekspert:

dr hab. Aneta Łazarska

Wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie i wykładowca Uczelni Łazarskiego, specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, gospodarczym i ustrojowym. Autorka kilku monografii, komentarzy, kilkudziesięciu artykułów oraz felietonów z cyklu dobrych praktyk sędziowie - pełnomocnicy procesowi.

data12.02.2020czas15:30

Postępowanie zażaleniowe oraz postępowanie apelacyjne po nowelizacji KPC

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Postępowanie apelacyjne - wybrane zagadnienia:
  1. wymagania formalne i kontrola formalna – czynności stron i czynności sądu
  2. termin do wniesienia apelacji
  3. rozprawa
  4. rozstrzygnięcia sądu II instancji
  5. uzasadnienie sądu II instancji
  6. związanie sądu I instancji oceną prawną i wskazaniami
 3. Zażalenie – wybrane zagadnienia:
  1. zmiany przedmiotowe katalogu dopuszczalnych zażaleń – art. 394 k.p.c.
  2. poszerzenie katalogu zażaleń poziomych – nowo projektowany art. 394 (1a) k.p.c.i art. 394 (2) k.p.c.
  3. uzasadnienia postanowień sądu II instancji
 4. Przepisy przejściowe
 5. Postępowanie ugodowe przed sądem II instancji

Prowadzi ekspert:

dr hab. Aneta Łazarska

Wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie i wykładowca Uczelni Łazarskiego, specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, gospodarczym i ustrojowym. Autorka kilku monografii, komentarzy, kilkudziesięciu artykułów oraz felietonów z cyklu dobrych praktyk sędziowie - pełnomocnicy procesowi.

data11.03.2020czas14:00

Plan rozprawy i posiedzenie przygotowawcze w praktyce po nowelizacji KPC

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia
 3. Odpowiedź na pozew
 4. Pisma przygotowawcze
 5. Posiedzenie przygotowawcze
 6. Plan rozprawy
 7. Organizacja przebiegu rozprawy realizowanej według planu rozprawy - obowiązki sądu oraz stron
 8. Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów
 9. Zakaz zaskakiwania stron orzeczeniami
 10. Podsumowanie, wnioski, ukształtowana praktyka

Prowadzi ekspert:

Dariusz Rutkowski

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Od 1999 r. orzekał w sprawach cywilnych, gospodarczych i upadłościowych w Sądzie Rejowym w Legnicy oraz w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu. Od 2011 r. orzeka w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w Wydziale Gospodarczym.

Wolters Kluwer = 30 lat doświadczenia w dostarczaniu wiedzy prawnej

eksperci

cenieni eksperci

aktualizacje zasobów

codzienne aktualizacje zasobów

najnowocześniejsze rozwiązania

najnowocześniejsze rozwiązania

Nad jakością merytoryczną publikowanych treści czuwa zespół kilkudziesięciu redaktorów!