Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. O tym, jakie inne kryteria można stosować w postępowaniach przetargowych, traktuje komentarz praktyczny aut. Karoliny Jarońskiej "Niestandardowe kryteria oceny ofert".

 

Komentarz zawiera odpowiedzi na pytania m.in. o możliwość zastosowania kryterium braku podwykonawstwa czy też wysokości kary umownej jako kryterium oceny ofert. Nadal niejednoznaczny pozostaje wątek braku możliwości ustanowienia wymogu posiadania certyfikatów (np. ISO) jako kryterium oceny ofert.

Zachęcam do zapoznania się z tą publikacją.

Anna Stańczuk
redaktor naczelna działu Administracja Publiczna