W programie są już dostępne wzory z zakresu zamówień publicznych, pochodzące z publikacji " Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów" autorstwa Ewy Marcjoniak (adwokat, były członek KIO).

Przykładowe wzory:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Anna Stańczuk

Wydawca LEX Zamówienia Publiczne