Jednolity europejski dokument zamówienia to oświadczenie własne wykonawcy potwierdzające, że dany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego. Czy po kilku miesiącach istnienia obowiązku stosowania JEDZ w postępowaniach powyżej progów unijnych można powiedzieć, że cel jego wprowadzenia, czyli ograniczenie biurokracji i zmniejszenie obciążeń administracyjnych, został osiągnięty?

Sąd Najwyższy w wyroku z 15.02.2018 r. IV CSK 86/17 uznał, że wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej można uznać za prawidłowe i wystarczające tylko wtedy, gdy stwarza dla zamawiającego podstawę do żądania od gwaranta zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej niezależnie od tego, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 p.z.p.

Zachęcam do zapoznania się z nową publikacją "Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe", autorstwa radcy prawnego Pawła Wójcika. Stan prawny komentarza to 12 kwietnia 2018 r.

Zapraszam do zapoznania się z komentarzem praktycznym pt. "Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych", autorstwa mec. Magdaleny Falkowskiej, w którym omówiono przedstawioną w czerwcu 2018 r. koncepcję projektu nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych. Autorka wskazała najważniejsze elementy planowanej regulacji oraz cele, jakim ma służyć wprowadzenie zupełnie nowych przepisów.

Od 25 maja 2018 r. uczestnicy rynku zamówień publicznych są zobowiązani stosować przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO). Zachęcam do zapoznania się z nagraniem ze szkolenia online pt. "RODO w zamówieniach publicznych", które poprowadziła adwokat Karolina Miksa. Pod nagraniem znajdują się odpowiedzi Eksperta na pytania, jakie padły w trakcie szkolenia.