Już 18 kwietnia br. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

"Wyrok TS C-387/14 w sprawie Esaprojekt, choć wydany na podstawie nieobowiązującej już dyrektywy 2004/18/WE, pozostaje aktualny również na gruncie dyrektywy 2014/24/UE i stanowi wykładnię prawa unijnego, do której zamawiający i wykonawcy powinni się stosować" - pisze w najnowszym komentarzu praktycznym Małgorzata Stręciwilk, była prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. O tym, jakie inne kryteria można stosować w postępowaniach przetargowych, traktuje komentarz praktyczny aut. Karoliny Jarońskiej "Niestandardowe kryteria oceny ofert".

Uczestnicy rynku zamówień publicznych doświadczają ostatnio ważnych zmian. Od niedawna obowiązuje elektronizacja postępowań o wartości równej lub wyższej od progów unijnych, a już niebawem rynek ma funkcjonować na podstawie zupełnie nowej ustawy. Zapraszam do zapoznania się znagraniem ze szkolenia online, które poprowadziła w tym temacie prof. Małgorzata Sieradzka.

Polecamy Państwa szczególnej uwadze nowość dostępną w programie: J.E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, WKP 2018. Praktyczny i pomocny komentarz cenionego eksperta zamówień publicznych.