Realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej poza niewątpliwymi korzyściami wiąże się jednocześnie z różnymi zobowiązaniami oraz odpowiedzialnością za prawidłowy, zgodny z prawem krajowym i wspólnotowym, jak również zasadami danego programu przebieg projektu. Naruszenia i błędy mogą niestety pojawić się na każdym etapie realizacji projektu – przy wyborze wykonawców oraz w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przy ponoszeniu wydatków, realizacji wskaźników projektu, czy nawet w trakcie utrzymania jego trwałości.

Już 18 kwietnia br. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

"Wyrok TS C-387/14 w sprawie Esaprojekt, choć wydany na podstawie nieobowiązującej już dyrektywy 2004/18/WE, pozostaje aktualny również na gruncie dyrektywy 2014/24/UE i stanowi wykładnię prawa unijnego, do której zamawiający i wykonawcy powinni się stosować" - pisze w najnowszym komentarzu praktycznym Małgorzata Stręciwilk, była prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. O tym, jakie inne kryteria można stosować w postępowaniach przetargowych, traktuje komentarz praktyczny aut. Karoliny Jarońskiej "Niestandardowe kryteria oceny ofert".

Uczestnicy rynku zamówień publicznych doświadczają ostatnio ważnych zmian. Od niedawna obowiązuje elektronizacja postępowań o wartości równej lub wyższej od progów unijnych, a już niebawem rynek ma funkcjonować na podstawie zupełnie nowej ustawy. Zapraszam do zapoznania się znagraniem ze szkolenia online, które poprowadziła w tym temacie prof. Małgorzata Sieradzka.