Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. O tym, jakie inne kryteria można stosować w postępowaniach przetargowych, traktuje komentarz praktyczny aut. Karoliny Jarońskiej "Niestandardowe kryteria oceny ofert".

Uczestnicy rynku zamówień publicznych doświadczają ostatnio ważnych zmian. Od niedawna obowiązuje elektronizacja postępowań o wartości równej lub wyższej od progów unijnych, a już niebawem rynek ma funkcjonować na podstawie zupełnie nowej ustawy. Zapraszam do zapoznania się znagraniem ze szkolenia online, które poprowadziła w tym temacie prof. Małgorzata Sieradzka.

Polecamy Państwa szczególnej uwadze nowość dostępną w programie: J.E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, WKP 2018. Praktyczny i pomocny komentarz cenionego eksperta zamówień publicznych.

Nowe zasady prowadzenia postępowań w progach unijnych obowiązują już od 18 października 2018 r. Uczestnicy postępowań, wszczętych po tej dacie, mają obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej we wzajemnych kontaktach.

Respektowanie prawa do sądu w systemie zamówień publicznych, ustalanie kognicji poszczególnych sądów oraz sposobów rozwiązywania sporów kompetencyjnych omawia najnowsza publikacja doktora Włodzimierza Dzierżanowskiego pt. "Prawo do sądu w zamówieniach publicznych".