Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

Kodeks cywilny w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2019.1145)
Kodeks pracy w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2019.1040)
Prawo zamówień publicznych w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2019.730)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2019.865)
Ustawa o prawach konsumenta w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2019.730)
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2019.730)

Prawo geologiczne i górnicze w języku angielskim (Dz.U.2019.868)
Ustawa o grach hazardowych w języku angielskim (Dz.U.2019.847)
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece w języku angielskim (Dz.U.2019.730)
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w języku angielskim (Dz.U.2019.369)
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623)
Ustawa o opłacie skarbowej w języku angielskim (Dz.U.2019.1000)
Ustawa o podatku akcyzowym w języku angielskim (Dz.U.2019.864)
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w języku angielskim (Dz.U.2018.2244)
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w języku angielskim (Dz.U.2019.1010)

Ustawa o podatku od towarów i usług w języku niemieckim (Dz.U.2019.675)

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

Kodeks cywilny w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2019.80)

Ustawa o cudzoziemcach w języku angielskim (Dz.U.2018.2399)
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w języku angielskim (Dz.U.2018.1669)
Ustawa o podatku od towarów i usług w języku angielskim (Dz.U.2019.675)
Prawo budowlane w języku angielskim (Dz.U.2019.695)
Ustawa o opłacie skarbowej w języku angielskim (Dz.U.2019.1000)
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w języku angielskim (Dz.U.2019.1010)

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w języku niemieckim (Dz.U.2018.2244)

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

Kodeks postępowania cywilnego w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2019.60)

Kodeks postępowania karnego w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2019.150)

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2019.534).

 

Prawo upadłościowe w języku angielskim (Dz.U.2019.498)

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym w języku angielskim (Dz.U.2019.60)

Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U.2019.534)

 

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2019.303)
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.2339)
Ustawa o rachunkowości w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2019.351)
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.1969)

Prawo restrukturyzacyjne w języku angielskim (Dz.U.2019.60)
Prawo bankowe w języku angielskim (Dz.U.2019.326)
Ustawa o grach hazardowych w języku angielskim (Dz.U.2018.2354)
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w języku angielskim (Dz.U.2019.125)

 

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

Kodeks postępowania karnego w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2018.2399)

Ordynacja podatkowa w języku angielskim (Dz.U.2018.1693)
Prawo ochrony środowiska w języku angielskim (Dz.U.2019.42),
Prawo telekomunikacyjne w języku angielskim (Dz.U.2018.2354)
Ustawa o obligacjach w języku angielskim (Dz.U.2018.483),
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w języku angielskim (Dz.U.2018.2243)

Prawo telekomunikacyjne w języku niemieckim (Dz.U.2018.1954)
Prawo zamówień publicznych w języku niemieckim (Dz.U.2018.2215)
Ustawa o podatku od wartości dodanej w języku niemieckim (Dz.U.2018.2174)
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w języku niemieckim (Dz.U.2018.1637).