Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 26 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Granice związania sądów krajowych rozstrzygnięciem prejudycjalnym TSUE

Marcin Górski - glosa do wyroku NSA z dnia 13 grudnia 2016 r., I GSK 304/15

 

Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę wobec utraty prawa inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Pacholak Mariola - glosa do wyroku NSA z dnia 5 lipca 2016 r., II OSK 2350/15

 

Bazę wzorów wzbogacono o 74 dokumenty. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły podstawowej,

oparte o § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

 

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z pomocy społecznej,

oparty o art. 64 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

191 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

8 261 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)

223 akty prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

38 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

17 010 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

252 orzeczenia administracji (LEX Omega)

2 561 pism urzędowych (LEX Omega)