Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 28 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Odbywanie kary poza zakładem karnym jako przesłanka zastosowania art. 85 § 3 k.k.

Damian Krakowiak - glosa aprobująca do postanowienia SN z dnia 19 stycznia 2017 r., I KZP 12/16.

 

Skutek procesowy wskazania w pozwie adresu miejsca pracy pozwanego.

Aleksandra Partyk - glosa częściowo krytyczna do postanowienia s. apel. z dnia 31 marca 2017 r., I ACz 126/17

 

Umowa o dzieło z muzykiem orkiestrowym.

Tadeusz Kotuk- glosa krytyczna do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2017 r., III UK 53/16

 

Bazę wzorów wzbogacono o 88 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Uchwała rady szkoły/rady pedagogicznej w sprawie zmian w statucie szkoły podstawowej,

oparty o art. 80 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

 

Decyzja o stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę,

wydawana w oparciu o art. 156 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania,

składane w związku z art. 77(2) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Wniosek o wyrażenie zgody na indywidualny program lub tok nauki,

oparty o art. 115 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w związku z § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

210 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

7 060 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)

253 akty prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

37 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

16 944 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

374 orzeczenia administracji (LEX Omega)

2 567 pism urzędowych (LEX Omega)