Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 53 nowe dokumenty. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Skuteczność wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem po ogłoszeniu sentencji orzeczenia, nawet w trybie publikacyjnym.

Aleksandra Partyk - glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2017 r., V CZ 3/17.

 

Uprawnienia sądu krajowego do przyjęcia rozstrzygnięcia, które jest odmienne od przyjętego przez krajowy organ regulacyjny (KOR), a dotyczącego obowiązku regulacyjnego w formie pułapu taryfowego określonego na podstawie kosztów.

Sieradzka Małgorzata - glosa do wyroku TS z dnia 15 września 2016 r., C-28/15

 

Bazę wzorów wzbogacono o 353 dokumenty. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Wniosek o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej,

oparty o art. 157 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w związku z art. 138 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego,

oparte o 209 § 3 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w związku z art. 3 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Skarga na bezczynność organu podatkowego,

składana na postawie art. 3 § 2 pkt 8 , art. 50 § 1 , art. 54 § 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 141 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

Wniosek o wniesienie kasacji przez Prokuratora Generalnego,

o którym mowa w art. 521 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

340 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

7 136 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)

307 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

36 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

13 866 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

299 orzeczeń administracji (LEX Omega)

2 963 pisma urzędowe (LEX Omega)