Komentarz praktyczny | Kryczka Sebastian

Zatrudnienie przynajmniej jednego pracownika powoduje, że zatrudniający staje się pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. Rodzi to liczne obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wzrost zatrudnienia sprawia, że obok podstawowych i wspólnych dla ogółu pracodawców obowiązków bhp dochodzą dodatkowe.

Komentarz praktyczny | Kościukiewicz Kazimierz

Prace alpinistyczne to prace wykonywane na wysokości. Często prace te są wykonywane przez wyspecjalizowanych członków grup alpinistycznych, ale również przez przeszkolonych pracowników zakładów pracy. Nazwa wzięła się od alpinistów, też „pracujących” na wysokości, atakujących szczyt za pomocą lin, zapięć, haków i raków.

Komentarz praktyczny | Milczarek Kamila

W przypadku wystąpienia zdarzenia wypadkowego w zakładzie pracy właściwym sposobem postępowania jest powołanie zespołu powypadkowego i przeprowadzenie postępowania mającego na celu określenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz dokonania na tej podstawie kwalifikacji prawnej zdarzenia, uznając je (albo nie) za wypadek przy pracy.

Komentarz praktyczny | Łyjak Grzegorz

Stosownie do art. 234 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. – w razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości.

Komentarz praktyczny | Ambroziewicz Maciej, Kryczka Sebastian, Łyjak Grzegorz

Wykonywanie pracy przy użyciu wózka jezdniowego wiąże się z licznymi zagrożeniami o charakterze wypadkowym. Uwzględniając specyfikę prac operatorów wózków oraz wspomniane zagrożenia, niezbędne stało się uregulowanie problematyki bezpieczeństwa pracy związanej z obsługą tych urządzeń w przepisach szczególnych.