Komentarz praktyczny | Ćwirko Halina

Powszechne prawo obywateli do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy gwarantuje artykuł 66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uszczegółowienie i rozwinięcie tego prawa zawiera ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p. oraz inne akty prawne. Podstawowe zasady ochrony życia i zdrowia ogółu pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy określają przepisy działu X Kodeksu pracy.

Komentarz praktyczny | Łyjak Grzegorz

Poprzez nadzór nad pracownikami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy należy rozumieć działania polegające na obserwacji i kontroli sposobu wykonywania pracy w celu korygowania nieprawidłowych zachowań mogących zagrażać samemu pracownikowi jak i jego otoczeniu. Przy czym otoczenie to należy rozumieć jako współpracowników i osoby postronne, materialne i niematerialne środowisko pracy (maszyny, urządzenia, narzędzia, warunki akustyczne, itp.) oraz środowisko zewnętrzne (społeczeństwo, przyroda, architektura, dobra kulturalne, itp.).

Komentarz praktyczny | Paszkowski Artur

Pracownik, który na podstawie orzeczenia lekarskiego, staje się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ale nie został uznany za niezdolnego do pracy, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zostaje przeniesiony przez pracodawcę do odpowiedniej pracy.

Komentarz eksperta | Kryczka Sebastian

Problematyka związana z bezpieczeństwem pracy biurowej jest do pewnego momentu wspólna z prawami i obowiązkami stron stosunku pracy, jakie towarzyszą innym rodzajom prac. Tak jak w przypadku każdego pracownika, w tym biurowego, niezbędne jest więc wypełnienie względem niego obowiązków związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia, zapewnienie szkoleń bhp czy zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego. Analogicznie przebiega postępowanie powypadkowe, jeżeli pracownik biurowy ulegnie wypadkowi, który może być kwalifikowany w kategoriach wypadku przy pracy.

Komentarz praktyczny | Łyjak Grzegorz

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) może spodziewać się zarówno każdy pracodawca, jak i przedsiębiorca niebędący pracodawcą, na rzecz którego pracę wykonują osoby fizyczne lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności kontrolne są przeprowadzane po to, by ustalić, czy podmioty te przestrzegają przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bhp. Niewiedza na temat uprawnień i obowiązków obydwu stron postępowania kontrolnego, tj. inspektora pracy i pracodawcy, jest często powodem obaw przed kontrolą.