Nowelizacja ustaw o samorządach gminnym, powiatowym i województwa wymusza na jednostkach samorządu terytorialnego zmiany w ich statutach. Co prawda będą one obowiązywały dopiero od kolejnej kadencji organów, jednak uchwały nowelizujące statuty będą musiały zostać podjęte jeszcze przez obecne rady i sejmiki.

Wdrożenie zmian wymaga oczywiście dogłębnego przeanalizowania pod kątem zakresu kompetencji prawodawczych rad i sejmików oraz poprawności projektowanych przepisów statutowych. Generuje to zwiększone ryzyko popełnienia błędu, którego konsekwencją może być stwierdzenie nieważności przez organy nadzoru.

Wychodząc naprzeciw potrzebom prawidłowego skonstruowania nowych przepisów statutowych, prezentujemy użytkownikom LEX Samorząd Terytorialny Plus serię komentarzy praktycznych omawiających po kolei każdą ze zmian wprowadzonych styczniową nowelizacją. W pierwszej kolejności zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:
Co się zmieni w ustroju samorządu w 2018 r.?, gdzie w jednym miejscu zostały zebrane i pokrótce opisane wszystkie nowe przepisy ustaw samorządowych,
Zmiany w statutach jst w związku z nowelizacją ustrojowych ustaw samorządowych, który opisuje niezbędny zakres zmian statutów jst,
Sesje rady jst - komentarz praktyczny opisujący m. in. zmiany w organizowaniu i przebiegu sesji rad i sejmików,
Porządek obrad rady jst - komentarz praktyczny, w którym zostały omówione kwestie porządku obrad organów stanowiąco-kontrolnych jst i możliwości wprowadzania zmian w tym porządku,
Standardy głosowania jawnego organu stanowiącego jednostek samorządu terytorialnego - komentarz praktyczny szczegółowo wyjaśniający nowe zasady głosowania w organach kolegialnych (radach, sejmikach i zarządach) jst,
Transmisja i utrwalanie obrad organu jednostki samorządu terytorialnego - komentarz praktyczny wyjaśniający nowy obowiązek transmitowania, nagrywania i publikowania nagrań z posiedzeń rad i sejmików.

O kolejnych publikacjach będziemy informować na bieżąco.

 

Bartosz Starczewski
Product manager administracja publiczna