Celem komentarza praktycznego "Skutki planów miejscowych, które utraciły moc w 2003 r., przy określaniu opłat planistycznych w obecnym stanie prawnym" jest analiza art. 87 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. ocena zmian wartości nieruchomości terenów objętych „starymi" planami miejscowymi. Jest to specyficzna sytuacja, kiedy na danym obszarze najpierw obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc do 31.12.2003 r., a następnie po dłuższym czasie został uchwalony na nowych zasadach kolejny plan miejscowy.

Prawidłowe określenie przeznaczenia nieruchomości z uwzględnieniem nieobowiązujących już planów miejscowych ma znaczący wpływ na obliczenie zmian wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem nowego planu. To z kolei jest kluczowy element obliczenia wysokości opłaty planistycznej. Wobec tego, iż jest to istotny ciężar (danina publiczna) nakładany na właściciela zbywającego nieruchomość, prawidłowe wyliczenie różnicy wartości ma fundamentalne znaczenie dla możliwości nałożenia opłaty, będącej dochodem gminy.

Problem ten jest nadal aktualny w praktyce, mimo upływu już kilkunastu lat od utraty mocy poprzedniej ustawy planistycznej.

 

Redakcja Publikacji Elektronicznych LEX