Komentarz praktyczny | Łobejko Zygmunt

Od 1 października 2017 r. z uprawnień emerytalnych będą mogły skorzystać kobiety w wieku 60 lat oraz mężczyźni w wieku 65 lat. Obniżenie wieku emerytalnego spowoduje również obniżenie wieku pracowników, od którego mogą oni korzystać z ochrony przedemerytalnej.
Kobiety będą korzystały z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę od 56 roku życia a mężczyźni od 61 roku życia.

Komentarz praktyczny | Zawadzka-Filipczyk Paulina

Ustawa z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 1.06.2017 r.

Komentarz praktyczny | Kostrzewa Piotr


Z dniem 1.04.2017 r. w zasadniczy sposób zmienią się dotychczas obowiązujące zasady podwyższania przez ZUS stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok składkowy w sytuacji, gdy płatnik składek zaniżył jej wysokość. Przyjęte w ustawie z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców zasady podwyższania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są korzystniejsze dla płatników składek od tych, które dotychczas w tym zakresie obowiązywały.

Komentarz praktyczny | Łobejko Zygmunt

Od 1 października 2017 r., wiek emerytalny będzie wynosił: w przypadku kobiet 60, w przypadku mężczyzn – 65 lat. Pierwszymi osobami, które zakończą aktywność zawodową w tym wieku będą kobiety urodzone w 1957 r. oraz mężczyźni urodzeni w 1952 r.

Komentarz praktyczny | Tomaszewska Barbara

Od 1 stycznia 2018 r. płatników składek czekają zmiany w zasadach dokonywania wpłat z tytułu składek. W dniu 14 lutego 2017 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza kilka zmian, a jedną z nich jest utworzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek.