Przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego spowoduje zmiany w sferze organizacyjno-prawnej nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Zgodnie z nowymi przepisami, z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowych placówkach kształcenia praktycznego i dotychczasowych ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego stają się nauczycielami centrum kształcenia zawodowego.

Arkusz organizacji stanowi jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania szkoły, przedszkola, placówki. Jest opracowywany na dany rok szkolny i w swojej treści zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów w danej szkole, liczby godzin zajęć oraz przydział tych godzin poszczególnym nauczycielom. Obecnie dyrektorzy przygotowują arkusz na nowy rok szkolny 2019/2020 Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji - zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole, a organ prowadzący zatwierdza arkusze w terminie do 20 maja danego roku.

Przykładowe pytania od użytkowników Lex Prawo Oświatowe, które są bezpośrednio związane z trwającym strajkiem nauczycieli:

1. Czy dyrektor szkoły może pozyskać od pracowników informację na temat ich nieprzystąpienia do strajku (wpisanie się na listę osób nieprzystępujących do strajku)?

2. Czy strajkujący nauczyciel lub pracownik obsługi w czasie strajku powinien przebywać na terenie szkoły i w jakim wymiarze?

3. Na jakiej podstawie dyrektor ma potrącić wynagrodzenie za czas strajku, jeśli organizator strajku nie ma obowiązku przedstawienia listy osób strajkujących?

Jakie są prawa i obowiązki wójta/burmistrza jako organu prowadzącego szkoły w sytuacji planowanej przez nauczycieli akcji protestacyjnej w tym strajkiem?

Nowy rok 2019 obfituje w kolejne, duże zmiany w prawie oświatowym. W dniu 30 listopada 2018 r. została opublikowana ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest wprowadzenie reformy szkolnictwa zawodowego.

Ustawa jednak wprowadza również liczne zmiany, m.in. w zakresie dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zmiany w zakresie udzielania stypendiów dla uczniów, doprecyzowuje przepisy w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół oraz ustalania sieci szkół, wprowadza obowiązek zapewnienia możliwości spożycia gorącego posiłku w szkole podstawowej, wreszcie likwiduje kontrowersyjne regulaminy oceniania nauczycieli.