Dotowanie szkół i placówek oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego w praktyce stanowi często problem dla samorządów oraz samych jednostek oświatowych starających się o dotację. Zmiany w przepisach oraz rozbieżne interpretacje organów kontrolnych w związku z dotowaniem szkół
i placówek prowadzonych przez podmioty prywatne jakie miały miejsce w 2014 i 2015 r. spowodowały wiele trudności we właściwym rozliczaniu dotacji.

Opracowanie w kilku słowach zwraca uwagę na nowe możliwości, które zostały stworzone ustawą nowelizującą ustawę o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. Jedną z zasadniczych zmian jest wprowadzenie możliwości finansowania zajęć prowadzonych przez nauczycieli ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Możliwość taka jest jednak obwarowana pewnymi przesłankami, a jej realizacja może odbywać się tylko w oparciu o poniższe regulacje prawne.

Opracowanie szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, jego formy, wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadania i kompetencje kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

W tym miesiącu publikujemy komentarz eksperta, który szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, jego formy, wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadania i kompetencje kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Z dniem 1 września 2015 r. weszły w życie przepisy o zdrowej żywności w szkołach i placówkach oświatowych. Z tym dniem rozpoczęły się kontrole sklepików szkolnych przez inspektorów SANEPID-u. Z doniesień przekazywanych przez środki masowego przekazu wynika jednak, że inspektorzy SANEPID-u wskazują na trudności jakie wywołują nowe przepisy. Chodzi tu przede wszystkim o skomplikowane zapisy w zakresie ustalonych norm żywieniowych i brak szczegółowych wytycznych.
Poniższe opracowanie ma na celu przybliżenie wprowadzonych regulacji, a także konsekwencji jakie grożą za złamanie przepisów ustawy – przede wszystkim konsekwencji finansowych.