W tym miesiącu publikujemy komentarz eksperta, który szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, jego formy, wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadania i kompetencje kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Z dniem 1 września 2015 r. weszły w życie przepisy o zdrowej żywności w szkołach i placówkach oświatowych. Z tym dniem rozpoczęły się kontrole sklepików szkolnych przez inspektorów SANEPID-u. Z doniesień przekazywanych przez środki masowego przekazu wynika jednak, że inspektorzy SANEPID-u wskazują na trudności jakie wywołują nowe przepisy. Chodzi tu przede wszystkim o skomplikowane zapisy w zakresie ustalonych norm żywieniowych i brak szczegółowych wytycznych.
Poniższe opracowanie ma na celu przybliżenie wprowadzonych regulacji, a także konsekwencji jakie grożą za złamanie przepisów ustawy – przede wszystkim konsekwencji finansowych.

Opracowanie poświęcone jest tematyce kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży od dnia 1 września 2015 r. Zwraca uwagę na najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Komentarz będzie szczególnie pomocny dla dyrektorów przedszkoli i szkół, jak również dla organów prowadzących te jednostki, wskazując jakie obowiązki wynikają z nowych uregulowań.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadziła wymaganie, obowiązujące od 1 września 2014 roku, aby zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej były prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

W dniu 31 sierpnia 2015 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego – dalej r.n.p. Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.