Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadziła wymaganie, obowiązujące od 1 września 2014 roku, aby zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej były prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

W dniu 31 sierpnia 2015 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego – dalej r.n.p. Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

W dniu 5 sierpnia br. Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która ma umożliwić rodzicom jeszcze łatwiejsze godzenie życia zawodowego z prywatnym. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, poczynając od zmiany terminu na złożenie wniosku o urlop macierzyński, poprzez wymiar urlopu rodzicielskiego, zmianę sposobu wykorzystania 2 dni zwolnienia od pracy na dziecko aż po zakaz dyskryminacji w związku z obowiązkami rodzinnymi.

W związku z tym, że w szkołach ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, w niniejszym komentarzu zostaną omówione zasady przeprowadzania tego egzaminu, jakie obowiązują od roku szkolnego 2015/2016. Komentarz przeznaczony jest dla dyrektorów wszystkich typów szkół, nauczycieli, rodziców oraz uczniów przystępujących do egzaminów poprawkowych. Komentarz przeznaczony jest również dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. spowodował, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, utraciło moc obowiązującą z dniem 9 kwietnia 2015 r.