Z dniem 23 stycznia 2016 r. w przeważającej części weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zasadniczymi zmianami jest przywrócenie obowiązku szkolnego od 7 roku życia dziecka, przesunięcie w czasie likwidacji oddziałów przedszkolnych (wrzesień 2019 r.) oraz wzmocnienie roli kuratora.

Od kilku lat nabór na rok szkolny w publicznych szkołach dla młodzieży odbywa się na nowych zasadach.

Wprowadzone przepisy dotyczące rekrutacji nakładają nowe obowiązki na dyrektorów i organy prowadzące, w tym w związku z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i określeniem kryteriów rekrutacyjnych oraz ochroną danych osobowych uczniów. Rodzice muszą liczyć się z koniecznością złożenia wniosku o odpowiedniej treści wraz z niezbędnymi załącznikami.


Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem zawierającym opis przebiegu rekrutacji do szkół i podsumowanie obowiązków organów oraz przepisów wykonawczych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. Z tego względu można je w szczególności polecić dyrektorom, organom prowadzącym i rodzicom uczniów.

Ustawodawca mocą przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zlikwidował oddziały przedszkolne działające w szkołach podstawowych. Z dniem 1 września 2016 r. dotychczasowe oddziały przedszkolne ulegną z mocy prawa przekształceniu w przedszkola. Podstawą wprowadzenia zmian legislacyjnych był zamiar uporządkowania organizacji wychowania przedszkolnego.

Opracowanie poświęcone jest aspektom kontroli wykonywanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Najogólniej rzecz ujmując, do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy.

Od 1 stycznia 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego będą miały możliwość tworzenia tzw. centrów usług wspólnych, czyli jednostek zapewniających obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową dla organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.