Komentarz praktyczny

Dyrektor publicznej szkoły lub placówki jest organem jednoosobowym, który kieruje wszystkimi obszarami działalności szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zasady dotyczące powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., a także w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek - dalej r.w.s.d. oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej - dalej r.r.k.d.s.

Ustawodawca mocą przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.s.o., zlikwidował oddziały przedszkolne działające w szkołach podstawowych. Początkowo oddziały te miały ulec likwidacji z dniem 1 września 2016 r.

Komentarz praktyczny
Lesińska Joanna

Z początkiem 2016 r. modyfikacji uległy zasady korzystania z opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 14 lat przez pracowników publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych. Opracowanie szczegółowo omawia zasady dotyczące wymiaru, sposobu rozliczania i ewidencjonowania opieki, a także treści pism składanych przez pracowników, z uwzględnieniem nowej możliwości korzystania z opieki w godzinach, czyli przez części dni pracy.

Z dniem 23 stycznia 2016 r. w przeważającej części weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zasadniczymi zmianami jest przywrócenie obowiązku szkolnego od 7 roku życia dziecka, przesunięcie w czasie likwidacji oddziałów przedszkolnych (wrzesień 2019 r.) oraz wzmocnienie roli kuratora.

Od kilku lat nabór na rok szkolny w publicznych szkołach dla młodzieży odbywa się na nowych zasadach.

Wprowadzone przepisy dotyczące rekrutacji nakładają nowe obowiązki na dyrektorów i organy prowadzące, w tym w związku z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i określeniem kryteriów rekrutacyjnych oraz ochroną danych osobowych uczniów. Rodzice muszą liczyć się z koniecznością złożenia wniosku o odpowiedniej treści wraz z niezbędnymi załącznikami.


Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem zawierającym opis przebiegu rekrutacji do szkół i podsumowanie obowiązków organów oraz przepisów wykonawczych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. Z tego względu można je w szczególności polecić dyrektorom, organom prowadzącym i rodzicom uczniów.