Opracowanie szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, jego formy, wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadania i kompetencje kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

W tym miesiącu publikujemy komentarz eksperta, który szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, jego formy, wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadania i kompetencje kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Komentarz jest bardzo przydatny dla pracowników nadzoru nadzoru pedagogicznego, dyrektorów przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych.
Zawiera procedurę nadzoru pedagogicznego a w niej wzory dokumentów:

  • arkusz obserwacji,
  • plany nadzoru,
  • sprawozdanie z nadzoru dla dyrektora szkoły oraz przedszkola.

Fachowe wyjaśnienia Specjalistów pomogą odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, m.in.:

  • W jaki sposób rada pedagogiczna powinna ustalić sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego?
  • Czy nauczyciel ma prawo odmówić wejścia dyrektora na niezapowiedzianą obserwację lekcji?
  • Jakie dane będzie trzeba wprowadzać do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego?
  • Czy rada pedagogiczna jest zobowiązana opiniować bądź przyjąć w formie uchwały sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego?

Z dniem 1 września 2015 r. weszły w życie przepisy o zdrowej żywności w szkołach i placówkach oświatowych. Z tym dniem rozpoczęły się kontrole sklepików szkolnych przez inspektorów SANEPID-u. Z doniesień przekazywanych przez środki masowego przekazu wynika jednak, że inspektorzy SANEPID-u wskazują na trudności jakie wywołują nowe przepisy. Chodzi tu przede wszystkim o skomplikowane zapisy w zakresie ustalonych norm żywieniowych i brak szczegółowych wytycznych.
Poniższe opracowanie ma na celu przybliżenie wprowadzonych regulacji, a także konsekwencji jakie grożą za złamanie przepisów ustawy – przede wszystkim konsekwencji finansowych.

Opracowanie poświęcone jest tematyce kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży od dnia 1 września 2015 r. Zwraca uwagę na najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Komentarz będzie szczególnie pomocny dla dyrektorów przedszkoli i szkół, jak również dla organów prowadzących te jednostki, wskazując jakie obowiązki wynikają z nowych uregulowań.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadziła wymaganie, obowiązujące od 1 września 2014 roku, aby zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej były prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.