Komentarz praktyczny

Piszko Agata

Niniejszy komentarz poświęcony jest problematyce kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania ryzykiem. Kontrola zarządcza została wprowadzona w zapisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p. Ponadto Minister Finansów opracował standardy kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Mimo że w obowiązującej do dnia 31 grudnia 2009 r. ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie było mowy o kontroli zarządczej, w swej istocie jest ona pewnym rozszerzeniem dotychczasowych rozwiązań i regulacji. Wykracza jednak poza obszar wyznaczony pojęciem kontroli finansowej i obejmuje płaszczyzny, które w mniejszym stopniu były reglamentowane prawnie w jednostkach sektora finansów publicznych.

Komentarz praktyczny

Piotr Gąsiorek

Z dniem 4 czerwca 2014 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o., które wprowadziły możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkół podstawowych. Niniejsze opracowanie szczegółowo prezentuje ww. regulacje, jest więc szczególnie przydatne dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół oraz zatrudnionych w nich pracowników kadr,
a także dla organów prowadzących szkoły.

Wybrane zagadnienia w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty

Z dniem 1 września 2016 r. wejdzie w życie znowelizowany zapis art. 14 ust. 1 o systemie oświaty, zgodnie z którym wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Komentarz praktyczny


Nowe rozporządzenie dotyczące organizacji kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym dopuszcza możliwość zatrudniania od stycznia 2016 r. dodatkowych pracowników mających pomóc w nauce i wychowaniu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Niniejszy artykuł szczegółowo opisuje wprowadzane przepisy.

Komentarz praktyczny
Lesińska Joanna

W pierwszym kwartale 2016 r. modyfikacji uległy zasady ogólne dotyczące umów o pracę na czas określony. Opracowanie szczegółowo omawia zakres stosowania nowych przepisów do pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych, maksymalny okres trwania umów na czas określony oraz dopuszczalne odstępstwa od tej reguły, a także zmodyfikowane zasady wypowiadania umów. Prezentuje również wpływ nowelizacji na umowy na czas określony zawarte i nierozwiązane przed jej wejściem w życie oraz znaczenie już zakończonych umów dla nowych umów o pracę zawartych w oparciu o nowe regulacje.