Komentarz praktyczny


Nowe rozporządzenie dotyczące organizacji kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym dopuszcza możliwość zatrudniania od stycznia 2016 r. dodatkowych pracowników mających pomóc w nauce i wychowaniu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Niniejszy artykuł szczegółowo opisuje wprowadzane przepisy.

Komentarz praktyczny
Lesińska Joanna

W pierwszym kwartale 2016 r. modyfikacji uległy zasady ogólne dotyczące umów o pracę na czas określony. Opracowanie szczegółowo omawia zakres stosowania nowych przepisów do pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych, maksymalny okres trwania umów na czas określony oraz dopuszczalne odstępstwa od tej reguły, a także zmodyfikowane zasady wypowiadania umów. Prezentuje również wpływ nowelizacji na umowy na czas określony zawarte i nierozwiązane przed jej wejściem w życie oraz znaczenie już zakończonych umów dla nowych umów o pracę zawartych w oparciu o nowe regulacje.

Komentarz praktyczny

Dyrektor publicznej szkoły lub placówki jest organem jednoosobowym, który kieruje wszystkimi obszarami działalności szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zasady dotyczące powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., a także w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek - dalej r.w.s.d. oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej - dalej r.r.k.d.s.

Ustawodawca mocą przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.s.o., zlikwidował oddziały przedszkolne działające w szkołach podstawowych. Początkowo oddziały te miały ulec likwidacji z dniem 1 września 2016 r.

Komentarz praktyczny
Lesińska Joanna

Z początkiem 2016 r. modyfikacji uległy zasady korzystania z opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 14 lat przez pracowników publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych. Opracowanie szczegółowo omawia zasady dotyczące wymiaru, sposobu rozliczania i ewidencjonowania opieki, a także treści pism składanych przez pracowników, z uwzględnieniem nowej możliwości korzystania z opieki w godzinach, czyli przez części dni pracy.