30 kwietnia mija termin opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu arkusza organizacji szkoły, uwzględniającego szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w następnym roku szkolnym. Jest to podstawowy i bardzo ważny obowiązek dyrektora o charakterze organizacyjnym, związany z zaplanowaniem pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Jej wynikiem jest ogólne rozplanowanie liczby i rozkładu godzin zajęć dla poszczególnych oddziałów oraz ich podział pomiędzy nauczycieli danej szkoły, co z kolei będzie stanowiło podstawę do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Te same zasady obowiązują dyrektora zespołu szkół.

Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, jego formy, wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadania i kompetencje kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Opracowanie jest więc szczególnie przydatne dla pracowników nadzoru pedagogicznego, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także nauczycieli.

Komentarz praktyczny

Piszko Agata

Niniejszy komentarz poświęcony jest problematyce kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania ryzykiem. Kontrola zarządcza została wprowadzona w zapisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p. Ponadto Minister Finansów opracował standardy kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Mimo że w obowiązującej do dnia 31 grudnia 2009 r. ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie było mowy o kontroli zarządczej, w swej istocie jest ona pewnym rozszerzeniem dotychczasowych rozwiązań i regulacji. Wykracza jednak poza obszar wyznaczony pojęciem kontroli finansowej i obejmuje płaszczyzny, które w mniejszym stopniu były reglamentowane prawnie w jednostkach sektora finansów publicznych.

Komentarz praktyczny

Piotr Gąsiorek

Z dniem 4 czerwca 2014 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o., które wprowadziły możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkół podstawowych. Niniejsze opracowanie szczegółowo prezentuje ww. regulacje, jest więc szczególnie przydatne dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół oraz zatrudnionych w nich pracowników kadr,
a także dla organów prowadzących szkoły.

Wybrane zagadnienia w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty

Z dniem 1 września 2016 r. wejdzie w życie znowelizowany zapis art. 14 ust. 1 o systemie oświaty, zgodnie z którym wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.