Komentarz praktyczny | Piszko Agata

W dniu 6 lipca 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.s.o. Większość wprowadzonych zmian wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 r. Zmiany dotyczą przede wszystkim obszaru związanego z przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów, postępowania rekrutacyjnego oraz dotowania szkół i placówek prowadzonych przez podmioty prywatne. Zakres nowelizacji powinien więc zainteresować dyrektorów szkół (publicznych i niepublicznych), jak również organy prowadzące szkoły i placówki.

Komentarz praktyczny | Piszko Agata

Od 1 września 2016 roku placówki oświatowe mają obowiązek wdrożenia zmian w zakresie zapewniania opieki swoim wychowankom. Nowe wymagania  są konsekwencją przeprowadzonej w latach 2014-2015 przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka oceny funkcjonowania systemu oświaty. Wyniki kontroli wskazały na dysproporcje i różnice w infrastrukturze  oraz sposobie organizacji pracy między poszczególnymi placówkami tego rodzaju.

Komentarz praktyczny | Lodziński Krzysztof

W związku z tym, że w szkołach ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, w niniejszym komentarzu zostaną omówione zasady przeprowadzania tego egzaminu, jakie obowiązują od roku szkolnego 2015/2016. Niniejszy komentarz, pozwoli każdej zainteresowanej osobie zapoznać się z tematyką przeprowadzania egzaminów poprawkowych w szkołach, po zmianie przepisów.

30 kwietnia mija termin opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu arkusza organizacji szkoły, uwzględniającego szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w następnym roku szkolnym. Jest to podstawowy i bardzo ważny obowiązek dyrektora o charakterze organizacyjnym, związany z zaplanowaniem pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Jej wynikiem jest ogólne rozplanowanie liczby i rozkładu godzin zajęć dla poszczególnych oddziałów oraz ich podział pomiędzy nauczycieli danej szkoły, co z kolei będzie stanowiło podstawę do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Te same zasady obowiązują dyrektora zespołu szkół.

Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, jego formy, wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadania i kompetencje kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Opracowanie jest więc szczególnie przydatne dla pracowników nadzoru pedagogicznego, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także nauczycieli.