Komentarz praktyczny | Krzysztof Lodziński

 

Cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w placówkach publicznych i niepublicznych na warunkach dotyczących obywateli polskich.

 Komentarz praktyczny | Piszko Agata

16 września 2016 r Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej ogłosiła kierunki zmian w prawie oświatowym i zaprezentowała kluczowe regulacje, jakie mają zostać wdrożone w najbliższym czasie. Komentarz omawia proponowane rozwiązania na postawie prezentacji przygotowanej przez Panią Minister oraz przedstawia odpowiedzi na pytania zadane przez dziennikarzy obecnych na konferencji prasowej.

Komentarz praktyczny | Gąsiorek Piotr

W dniu 31 sierpnia 2015 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego – dalej r.n.p. Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Komentarz praktyczny | Lodziński Krzysztof

Komentarz omawia wymagania kwalifikacyjne stawiane wobec nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach (również specjalnych), w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego, a także nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Komentarz praktyczny | Piszko Agata

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.k.n. likwiduje tzw. „godziny karciane”. Zakres wprowadzonych zmian obejmuje m.in. art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN. Przepis ten do czasu nowelizacji określający obowiązek realizacji - w ramach czasu pracy nauczyciela - tzw. „godzin karcianych” uległ znaczącej modyfikacji. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi rozwiązaniami, „godziny karciane” były rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.