Komentarz praktyczny | Lodziński Krzysztof

Komentarz omawia wymagania kwalifikacyjne stawiane wobec nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach (również specjalnych), w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego, a także nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Komentarz praktyczny | Piszko Agata

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.k.n. likwiduje tzw. „godziny karciane”. Zakres wprowadzonych zmian obejmuje m.in. art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN. Przepis ten do czasu nowelizacji określający obowiązek realizacji - w ramach czasu pracy nauczyciela - tzw. „godzin karcianych” uległ znaczącej modyfikacji. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi rozwiązaniami, „godziny karciane” były rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

Komentarz praktyczny | Piszko Agata

W dniu 6 lipca 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.s.o. Większość wprowadzonych zmian wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 r. Zmiany dotyczą przede wszystkim obszaru związanego z przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów, postępowania rekrutacyjnego oraz dotowania szkół i placówek prowadzonych przez podmioty prywatne. Zakres nowelizacji powinien więc zainteresować dyrektorów szkół (publicznych i niepublicznych), jak również organy prowadzące szkoły i placówki.

Komentarz praktyczny | Piszko Agata

Od 1 września 2016 roku placówki oświatowe mają obowiązek wdrożenia zmian w zakresie zapewniania opieki swoim wychowankom. Nowe wymagania  są konsekwencją przeprowadzonej w latach 2014-2015 przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka oceny funkcjonowania systemu oświaty. Wyniki kontroli wskazały na dysproporcje i różnice w infrastrukturze  oraz sposobie organizacji pracy między poszczególnymi placówkami tego rodzaju.

Komentarz praktyczny | Lodziński Krzysztof

W związku z tym, że w szkołach ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, w niniejszym komentarzu zostaną omówione zasady przeprowadzania tego egzaminu, jakie obowiązują od roku szkolnego 2015/2016. Niniejszy komentarz, pozwoli każdej zainteresowanej osobie zapoznać się z tematyką przeprowadzania egzaminów poprawkowych w szkołach, po zmianie przepisów.