Komentarz praktyczny | Piszko Agata

Od 1 września 2016 roku placówki oświatowe mają obowiązek wdrożenia zmian w zakresie zapewniania opieki swoim wychowankom. Nowe wymagania  są konsekwencją przeprowadzonej w latach 2014-2015 przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka oceny funkcjonowania systemu oświaty. Wyniki kontroli wskazały na dysproporcje i różnice w infrastrukturze  oraz sposobie organizacji pracy między poszczególnymi placówkami tego rodzaju.

Komentarz praktyczny | Lodziński Krzysztof

W związku z tym, że w szkołach ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, w niniejszym komentarzu zostaną omówione zasady przeprowadzania tego egzaminu, jakie obowiązują od roku szkolnego 2015/2016. Niniejszy komentarz, pozwoli każdej zainteresowanej osobie zapoznać się z tematyką przeprowadzania egzaminów poprawkowych w szkołach, po zmianie przepisów.

30 kwietnia mija termin opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu arkusza organizacji szkoły, uwzględniającego szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w następnym roku szkolnym. Jest to podstawowy i bardzo ważny obowiązek dyrektora o charakterze organizacyjnym, związany z zaplanowaniem pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Jej wynikiem jest ogólne rozplanowanie liczby i rozkładu godzin zajęć dla poszczególnych oddziałów oraz ich podział pomiędzy nauczycieli danej szkoły, co z kolei będzie stanowiło podstawę do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Te same zasady obowiązują dyrektora zespołu szkół.

Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, jego formy, wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadania i kompetencje kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Opracowanie jest więc szczególnie przydatne dla pracowników nadzoru pedagogicznego, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także nauczycieli.

Komentarz praktyczny

Piszko Agata

Niniejszy komentarz poświęcony jest problematyce kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania ryzykiem. Kontrola zarządcza została wprowadzona w zapisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p. Ponadto Minister Finansów opracował standardy kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Mimo że w obowiązującej do dnia 31 grudnia 2009 r. ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie było mowy o kontroli zarządczej, w swej istocie jest ona pewnym rozszerzeniem dotychczasowych rozwiązań i regulacji. Wykracza jednak poza obszar wyznaczony pojęciem kontroli finansowej i obejmuje płaszczyzny, które w mniejszym stopniu były reglamentowane prawnie w jednostkach sektora finansów publicznych.