Komentarz praktyczny | Piszko Agata

 

W LEX Prawo Oświatowe opisany został proces zmian w strukturze ustroju szkolnego. Komentarz jest ujęty w formie technicznej, ze szczególnym zaakcentowaniem proponowanych terminów oraz organów odpowiedzialnych na poszczególnych etapach reformy. Punktem odniesienia jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – dalej u.p.w.p.o. W komentarzu zwrócono uwagę na najważniejsze aspekty zmian dotyczące szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne oraz szkoły niepubliczne.

Reforma oświaty to ogromne wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przekształcenia placówek.
Wychodząc naprzeciw planowanym zmianom  w programie LEX  Prawo Oświatowe publikujemy wzory dokumentów, które w najbliższym czasie będą miały kluczowe znaczenie dla samorządów.

Komentarz praktyczny | Krzysztof Lodziński

 

Cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w placówkach publicznych i niepublicznych na warunkach dotyczących obywateli polskich.

 Komentarz praktyczny | Piszko Agata

16 września 2016 r Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej ogłosiła kierunki zmian w prawie oświatowym i zaprezentowała kluczowe regulacje, jakie mają zostać wdrożone w najbliższym czasie. Komentarz omawia proponowane rozwiązania na postawie prezentacji przygotowanej przez Panią Minister oraz przedstawia odpowiedzi na pytania zadane przez dziennikarzy obecnych na konferencji prasowej.

Komentarz praktyczny | Gąsiorek Piotr

W dniu 31 sierpnia 2015 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego – dalej r.n.p. Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.