Komentarz praktyczny | Piszko Agata

 

Komentarz w Publikacji LEX Prawo Oświatowe przedstawia proponowane rozwiązania legislacyjne i określa sytuację nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zreformowanym systemie oświaty. Autorka w szczególności odpowiada na pytanie co się stanie z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi po wprowadzeniu zmian w strukturze szkolnictwa w kształcie nadanym nowymi uregulowaniami.

Komentarz praktyczny | Piszko Agata

 

Jednym z istotnych elementów reformy oświatowej jest zmiana formuły funkcjonowania szkół zawodowych. Reforma ustroju szkolnego zakłada funkcjonowanie dwustopniowych szkół branżowych. Z systemu oświaty znikną natomiast zasadnicze szkoły zawodowe – które ulegną stopniowemu wygaśnięciu.

Reforma oświaty to ogromne wyzwanie dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przekształcenia placówek. Wychodząc naprzeciw planowanym zmianom  LEX Prawo Oświatowe znajdują się wzory dokumentów, które w najbliższym czasie będą miały kluczowe znaczenie dla tych placówek.

Komentarz praktyczny | Piszko Agata

 

W LEX Prawo Oświatowe opisany został proces zmian w strukturze ustroju szkolnego. Komentarz jest ujęty w formie technicznej, ze szczególnym zaakcentowaniem proponowanych terminów oraz organów odpowiedzialnych na poszczególnych etapach reformy. Punktem odniesienia jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – dalej u.p.w.p.o. W komentarzu zwrócono uwagę na najważniejsze aspekty zmian dotyczące szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne oraz szkoły niepubliczne.

Reforma oświaty to ogromne wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przekształcenia placówek.
Wychodząc naprzeciw planowanym zmianom  w programie LEX  Prawo Oświatowe publikujemy wzory dokumentów, które w najbliższym czasie będą miały kluczowe znaczenie dla samorządów.