Z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, praca każdego nauczyciela (w tym dyrektora szkoły) podlega ocenie.

W publikacji umieszczono wykaz ważnych terminów, w formie kalendarza szkolnego, obejmujący cały rok szkolny 2013/2014 obligujących Użytkowników, szczególnie dyrektorów szkół i placówek do podjęcia stosownych działań w związku z realizacją zadań oświatowych. Jest to autorski materiał opracowany przy pomocy informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Opracowanie poniższe poświęcone jest zagadnieniom związanym z organizacją i funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. W komentarzu zwrócono uwagę na najważniejsze problemy związane z prowadzeniem stołówek – w tym ustalenia opłat za korzystanie ze stołówki. Przedstawiono również interpretację Izby Skarbowej w Łodzi w kwestii opodatkowania sprzedaży posiłków podatkiem VAT.

Z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, praca każdego nauczyciela podlega ocenie. Komentarz szczegółowo omawia zasady i warunki dokonywania oceny pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach artystycznych.

oczątek roku wiąże się zwykle z wejściem w życie nowych lub zmienionych przepisów prawa pracy. W pierwszych dniach nowego roku dla osób zajmujących się obsługą kadrową powstaje także konieczność stosowania nowych wskaźników do ustalania określonych świadczeń pracowniczych, ustalenia wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach, obliczenia współczynnika ekwiwalentowego, który obowiązywać będzie w danym roku, itp. W 2014 r. będzie podobnie.