Nowy rok szkolny 2017/2018 stawia przed dyrektorami szkół nowe wyzwania i obowiązki – głównie w kontekście reformy systemu oświaty.

Z dniem 1 września 2017 roku gimnazja zostaną wygaszane i nie będą już prowadzić naborów nowych uczniów. Szkoły podstawowe o VI-letnim cyklu kształcenia zostaną przekształcone w VIII-letnie, a szkoły branżowe zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe.

Zmiany te wymagają przygotowania i wdrożenia nowych ramowych planów nauczania, nowej podstawy programowej oraz nowego programu wychowawczo-profilaktycznego szkół.

W związku z przyjętymi zmianami w ustawach: Prawo Oświatowe oraz przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe następują ważne zmiany w systemie oświaty. Najbardziej rewolucyjną zmianą będzie likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w szkoły branżowe. Proces zmian rozpoczyna się już od roku szkolnego 2017/2018.
LEX Prawo Oświatowe zawiera codziennie aktualizowane informacje związane z procesem wdrażania reformy oświatowej na każdym jej etapie.

Komentarz praktyczny | Bogusława Wojtczak

 

W systemie oświaty rozpoczną funkcjonowanie nowe typy szkół: od 1 września 2017 r. branżowa szkoła I stopnia a od 1 września 2020 r. branżowa szkoła II stopnia. Branżowa szkoła I stopnia zastąpi dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową, natomiast branżowa szkoła II stopnia pozwoli absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuować naukę i uzyskać wykształcenia średnie branżowe.

Reforma oświaty to przede wszystkim ogromne wyzwanie dla dyrektorów szkół gimnazjalnych, podstawowych, jak również dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.
W LEX Prawo Oświatowe Premium opublikowane są wszystkie działania dyrektorów szkół ww. placówek, związane w procesem wdrożenia reformy oświaty w całym jej okresie trwania wraz z terminami, wzorami dokumentów, podstawą prawną, zawierający zagrożenia i ryzyka związane z niepodjęciem odpowiednich działań w terminie.

Komentarz praktyczny | Magdalena Fota

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe określa zasady dotyczące przedłużenia lub zakończenia kadencji dyrektorów szkół w okresie wdrażania reformy oświaty w poszczególnych typach szkół.