Komentarz praktyczny | Monika Sewastianowicz

Reforma oświaty wprowadziła od 1 września 2017 r. regulacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: sposobu wydawania orzeczeń, zasad prowadzenia indywidualnego nauczania oraz regulacji dotyczących zajęć dla osób niepełnosprawnych.
Dość istotną zmianą jest ujednolicenie czasu trwania zajęć specjalistycznych – według nowych przepisów mają trwać 45 minut (dotychczas było to 60 minut).

Komentarz praktyczny | Andrzej Jasiński

 

Jedną ze zmian, jakie czekają dyrektorów placówek oświatowych od 1 września 2017 r., będzie wdrożenie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28.03.2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Wpłynie ono na organizację pracy szkoły przez kilka najbliższych lat.

Nowy rok szkolny 2017/2018 stawia przed dyrektorami szkół nowe wyzwania i obowiązki – głównie w kontekście reformy systemu oświaty.

Z dniem 1 września 2017 roku gimnazja zostaną wygaszane i nie będą już prowadzić naborów nowych uczniów. Szkoły podstawowe o VI-letnim cyklu kształcenia zostaną przekształcone w VIII-letnie, a szkoły branżowe zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe.

Zmiany te wymagają przygotowania i wdrożenia nowych ramowych planów nauczania, nowej podstawy programowej oraz nowego programu wychowawczo-profilaktycznego szkół.

W związku z przyjętymi zmianami w ustawach: Prawo Oświatowe oraz przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe następują ważne zmiany w systemie oświaty. Najbardziej rewolucyjną zmianą będzie likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w szkoły branżowe. Proces zmian rozpoczyna się już od roku szkolnego 2017/2018.
LEX Prawo Oświatowe zawiera codziennie aktualizowane informacje związane z procesem wdrażania reformy oświatowej na każdym jej etapie.

Komentarz praktyczny | Bogusława Wojtczak

 

W systemie oświaty rozpoczną funkcjonowanie nowe typy szkół: od 1 września 2017 r. branżowa szkoła I stopnia a od 1 września 2020 r. branżowa szkoła II stopnia. Branżowa szkoła I stopnia zastąpi dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową, natomiast branżowa szkoła II stopnia pozwoli absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuować naukę i uzyskać wykształcenia średnie branżowe.