Jakie środki prawne może zastosować dyrektor w przypadku agresji dziecka w stosunku do innych uczniów i nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych i pobytu na świetlicy? Czy dyrektor może ograniczyć czas przebywania dziecka i zakazać uczęszczania do świetlicy szkolnej?

Jakie środki prawne może zastosować dyrektor w przypadku agresji dziecka w stosunku do innych uczniów i nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych i pobytu na świetlicy? Czy dyrektor może ograniczyć czas przebywania dziecka i zakazać uczęszczania do świetlicy szkolnej?

Uczniowie tej szkoły (zarówno ten, który sprawia kłopoty wychowawcze, jak i pozostali uczniowie będący ofiarami stosowanej przez tego ucznia przemocy) powinni zostać niezwłocznie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez szkołę oraz przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, która może zapewnić uczniom i ich rodzicom specjalistyczną terapię. Jeżeli rodzice nie wyrażą zgody na objęcie ucznia taką pomocą, szkoła powinna poinformować sąd rodzinny, który może zobowiązać rodziców do określonego działania (np. do udziału w terapii bądź umieścić tego ucznia w specjalistycznej placówce np. w młodzieżowym ośrodku socjoterapii). W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

Ucznia objętego obowiązkiem szkolnym nie można skreślić z listy uczniów. Ograniczenie przebywania ucznia w świetlicy może natomiast zostać ustalone z rodzicami tego ucznia. Szkoła jest obowiązana bowiem zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia dziecku opieki w szkole (np. gdy uczeń nie bierze udziału w nieobowiązkowych zajęciach).

Zgodnie z art. 68 ust. 2 i 3 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe – dalej u.p.o., dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Przepis ten nie dotyczy jednak uczniaobjętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

Obowiązek szkolny dziecka trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia (art. 35 ust. 2 u.p.o.).

Na podstawie art. 105 u.p.o., szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

  • czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;
  • organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną obejmuje się uczniów m.in. z powodu zaburzeń zachowania lub emocji w sposób określony w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Jeżeli rodzice nie wyrażą zgody na objęcie ucznia taką pomocą, szkoła powinna poinformować sąd rodzinny, który może zobowiązać rodziców do określonego działania (np. do udziału w terapii bądź umieścić tego ucznia w specjalistycznej placówce np. w młodzieżowym ośrodku socjoterapii).

Joanna Wrona

Zaloguj się do serwisu LEX Prawo Oświatowe i przeczytaj cały komentarz »

Nie masz jeszcze dostępu do LEX Prawo Oświatowe? Wypełnij formularz » Oddzwonimy do Ciebie i przedstawimy Ci warunki korzystania z serwisu.