Dotychczas przepisy prawa nie zawierały odrębnych regulacji w zakresie urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły (feryjnej) – dyrektor szkoły będący nauczycielem korzystał z urlopu wypoczynkowego na zasadach ustalonych dla pozostałych nauczycieli zatrudnionych w szkole, czyli w art. 64–67 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN – w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2017 r.

We wskazanych przepisach zawarte były pewne unormowania szczególne dotyczące urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły, a ściślej – urlopu uzupełniającego. Wprowadzenie tego szczególnego unormowania wynikało z funkcji pełnionej przez dyrektora szkoły i – co się z tym wiąże – ze szczególnego zakresu obowiązków pracowniczych wypełnianych przez dyrektora.

Właśnie powyższe względy – odnoszące się do szczególnego zakresu obowiązków dyrektora szkoły, których wypełnianie często wiąże się z koniecznością wykonywania pracy w czasie ferii szkolnych – zadecydowały o wprowadzeniu zmian w zakresie urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły feryjnej.

Wzory i wnioski dokumentów powiązanych tematycznie:

Lidia Marciniakproduct manager Oświata

Zaloguj się do serwisu LEX Prawo Oświatowe i przeczytaj cały komentarz »

Nie masz jeszcze dostępu do LEX Prawo Oświatowe? Wypełnij formularz » Oddzwonimy do Ciebie i przedstawimy Ci warunki korzystania z serwisu.