Arkusz organizacji stanowi jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania szkoły, przedszkola, placówki. Jest opracowywany na dany rok szkolny i w swojej treści zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów w danej szkole, liczby godzin zajęć oraz przydział tych godzin poszczególnym nauczycielom. Obecnie dyrektorzy przygotowują arkusz na nowy rok szkolny 2019/2020 Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji - zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole, a organ prowadzący zatwierdza arkusze w terminie do 20 maja danego roku.

W niniejszych komentarzach zwraca się uwagę na najważniejsze zasady, jakie należy uwzględnić, opracowując arkusz organizacji szkoły i przedszkola, opinie związków zawodowych, udział rady pedagogicznej w opiniowaniu arkusza oraz terminy a także opinie i wyjaśnienia MEN oraz organów nadzoru pedagogicznego.

Uwaga!

Z dniem 1 września 2019 r. nastąpi przekształcenie dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego. Tym samym, od dnia 1 września 2019 r. w systemie oświaty będą funkcjonowały tylko dwa rodzaje placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych: dotychczasowa placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego. W dniu 14 lutego br. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego, określające m.in. zasady opracowywania arkuszy organizacji tych placówek. Z tego względu warto przyjrzeć się zaproponowanym rozwiązaniom, w kontekście przygotowywania arkuszy na nowy rok szkolny.

Lidia Marciniak

product manager Oświata

 

W Lex Prawo Oświatowe znajdują się obszerne komentarze związane z zasadami opracowywania arkuszy organizacji szkoły lub przedszkolaoraz zasadami opracowywania arkusza organizacji centrum kształcenia zawodowego na rok szkolny 2019/2020.

Dowiedz się jak możesz uzyskać dostęp do serwisu LEX Prawo Oświatowe »