Jakie są prawa i obowiązki wójta/burmistrza jako organu prowadzącego szkoły w sytuacji planowanej przez nauczycieli akcji protestacyjnej w tym strajkiem?

ODPOWIEDŹ:

Organ prowadzący odpowiada za bezpieczne warunki pobytu uczniów w szkole w sytuacji, gdy dyrektor nie jest w stanie samodzielnie zapewnić im należytej opieki.

Organ prowadzący nie jest pracodawcą pracowników zatrudnionych w szkole, a w związku z tym nie jest bezpośrednio zaangażowany w spór zbiorowy nauczycieli z dyrektorem, zgodnie z art. 1 ustawy z 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – dalej u.r.s.z. W czasie akcji protestacyjnej pracownicy świadczą pracę, zaś powstrzymują się od niej w czasie strajku – art. 17 ust. 1, art. 25 ust. 1 u.r.s.z.

W związku z tym udział nauczycieli w akcji protestacyjnej nie powinien wpłynąć na działalność szkoły i w konsekwencji również nie powinien skutkować koniecznością podejmowania działań przez organ prowadzący. Inaczej przedstawia się sytuacja w razie organizacji strajku w szkole. Do podstawowych zadań organu prowadzącego należy m.in. zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej p.o. W związku z tym w sytuacji, gdyby dyrektor szkoły nie był w stanie zorganizować doraźnych zastępstw i przynajmniej zajęć opiekuńczych, powinien zwrócić się do organu prowadzącego w celu ustalenia sposobu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa np. z udziałem nowo zatrudnionych osób czy ewentualnie w innych gminnych jednostkach organizacyjnych – art. 68 ust. 1 pkt 6 p.o, art. 35 ust. 2a ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela.

Formalnie strajk nie stanowi przyczyny zawieszenia zajęć szkole, natomiast z powodu braku uregulowania w obowiązujących przepisach sytuacji braku możliwości poprowadzenia chociażby zajęć opiekuńczych w przypadku udziału przeważającej większości nauczycieli w strajku i jednoczesnego braku możliwości zapewnienia zastępstw lub organizacji opieki, na podstawie stosowanego w wyjątkowych sytuacjach w drodze analogii § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach organ prowadzący musiałby wyrazić zgodę na zawieszenie zajęć w szkole, czyli dyrektor musiałby uzgodnić z organem takie postępowanie.

Organ prowadzący w ramach uprawnień nadzorczych wynikających z art. 57 ust. 2 pkt 2 p.o. jest uprawniony do monitorowania stanu zapewniania przez dyrektora szkoły bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole, w tym mógłby domagać się przekazywania informacji w sprawie organizacji zajęć dla uczniów. W związku z obowiązkami związanymi z zapewnieniem warunków działania szkoły, w tym finansowaniem jej działalności (art. 10 ust. 1 pkt 1 p.o.), na wniosek dyrektora organ prowadzący mógłby zapewnić środki finansowe na dodatkowe zajęcia dla uczniów w sytuacji braku możliwości pełnej realizacji podstawy programowej.

Formalnie na wniosek strajkujących nauczycieli organ prowadzący w ramach zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 p.o. mógłby wyrazić zgodę na wypłacenie im wynagrodzeń za czas powstrzymywania się od pracy, natomiast takie działanie mogłoby skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - art. 23 ust. 2 u.r.s.z., art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Autor odpowiedzi: Joanna Lesińska

 

Więcej odpowiedzi na pytania związane ze strajkiem nauczycieli znajduje się w LEX Prawo Oświatowe
Dowiedz się jak uzyskać dostęp do serwisu LEX Prawo Oświatowe »