Maj to gorący czas ruchu kadrowego w szkole i przedszkolu. Jest to okres, w którym pojawiają się problemy z różnymi aspektami istniejącego lub dopiero nawiązywanego stosunku pracy, a w szczególności z wypowiadaniem nauczycielskich stosunków pracy.

Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły w razie:

  • całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
  • częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, czyli z końcem maja.

Przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego spowoduje zmiany w sferze organizacyjno-prawnej nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Zgodnie z nowymi przepisami, z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowych placówkach kształcenia praktycznego i dotychczasowych ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego stają się nauczycielami centrum kształcenia zawodowego.

Arkusz organizacji stanowi jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania szkoły, przedszkola, placówki. Jest opracowywany na dany rok szkolny i w swojej treści zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów w danej szkole, liczby godzin zajęć oraz przydział tych godzin poszczególnym nauczycielom. Obecnie dyrektorzy przygotowują arkusz na nowy rok szkolny 2019/2020 Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji - zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole, a organ prowadzący zatwierdza arkusze w terminie do 20 maja danego roku.

Przykładowe pytania od użytkowników Lex Prawo Oświatowe, które są bezpośrednio związane z trwającym strajkiem nauczycieli:

1. Czy dyrektor szkoły może pozyskać od pracowników informację na temat ich nieprzystąpienia do strajku (wpisanie się na listę osób nieprzystępujących do strajku)?

2. Czy strajkujący nauczyciel lub pracownik obsługi w czasie strajku powinien przebywać na terenie szkoły i w jakim wymiarze?

3. Na jakiej podstawie dyrektor ma potrącić wynagrodzenie za czas strajku, jeśli organizator strajku nie ma obowiązku przedstawienia listy osób strajkujących?

Jakie są prawa i obowiązki wójta/burmistrza jako organu prowadzącego szkoły w sytuacji planowanej przez nauczycieli akcji protestacyjnej w tym strajkiem?