Nowy rok 2019 obfituje w kolejne, duże zmiany w prawie oświatowym. W dniu 30 listopada 2018 r. została opublikowana ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest wprowadzenie reformy szkolnictwa zawodowego.

Ustawa jednak wprowadza również liczne zmiany, m.in. w zakresie dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zmiany w zakresie udzielania stypendiów dla uczniów, doprecyzowuje przepisy w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół oraz ustalania sieci szkół, wprowadza obowiązek zapewnienia możliwości spożycia gorącego posiłku w szkole podstawowej, wreszcie likwiduje kontrowersyjne regulaminy oceniania nauczycieli.

Mimo, że RODO obowiązuje już od pół roku nadal nie udało się rozwiać wszystkich wątpliwości dotyczących nowych przepisów. W placówce oświatowej przetwarzanie danych osobowych występuje w wielu sferach działalności.

 

Komentarz praktyczny | Monika Sewastianowicz

Chociaż obecnie obowiązujące przepisy już określają zasady powoływania specjalistów, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osobowych w placówce, zatrudnianie administratora bezpieczeństwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Zmieni się to wraz z wejściem w życie RODO – administratora zastąpi obowiązkowo powoływany inspektor ochrony danych osobowych (IOD), o czym przesądza art. 37 ust. 1 lit. a RODO.

Zmiany wprowadzone przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych są niezwykle istotne dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół feryjnych i nieferyjnych. Pierwsze z nich weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. kolejne obowiązywać będą od 1 września.

Komentarz praktyczny | Monika Sewastianowicz

Reforma oświaty wprowadziła od 1 września 2017 r. regulacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: sposobu wydawania orzeczeń, zasad prowadzenia indywidualnego nauczania oraz regulacji dotyczących zajęć dla osób niepełnosprawnych.
Dość istotną zmianą jest ujednolicenie czasu trwania zajęć specjalistycznych – według nowych przepisów mają trwać 45 minut (dotychczas było to 60 minut).