Jakie środki prawne może zastosować dyrektor w przypadku agresji dziecka w stosunku do innych uczniów i nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych i pobytu na świetlicy? Czy dyrektor może ograniczyć czas przebywania dziecka i zakazać uczęszczania do świetlicy szkolnej?

Od ubiegłego roku dyrektorzy szkół korzystają z urlopu wypoczynkowego na zmienionych zasadach – w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Z pewnością wielu dyrektorów udaje się na wypoczynek właśnie w wakacje. Warto więc pamiętać, jakie z tego tytułu przysługują im prawa - czy dyrektor musi podczas urlopu mieć dostęp do poczty służbowej, w jakich okolicznościach może zostać odwołany z urlopu jeśli w szkole nie ma swojego zastępcy i czy przysługuje mu zwrot kosztów za opłacony już wypoczynek?

Dotychczas przepisy prawa nie zawierały odrębnych regulacji w zakresie urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły (feryjnej) – dyrektor szkoły będący nauczycielem korzystał z urlopu wypoczynkowego na zasadach ustalonych dla pozostałych nauczycieli zatrudnionych w szkole, czyli w art. 64–67 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN – w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2017 r.

Ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczy w dużym zakresie kształcenia zawodowego. Zmiany, które wejdą w życie od 1.09.2019 r., są dość znaczne i obejmują wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in. klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, likwidację centrów kształcenia zawodowego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, obowiązkowy egzamin zawodowy dla uczniów, staże branżowe dla nauczycieli uczących zawodu, zasady finansowania.

Maj to gorący czas ruchu kadrowego w szkole i przedszkolu. Jest to okres, w którym pojawiają się problemy z różnymi aspektami istniejącego lub dopiero nawiązywanego stosunku pracy, a w szczególności z wypowiadaniem nauczycielskich stosunków pracy.

Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły w razie:

  • całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
  • częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, czyli z końcem maja.