Prawo europejskie w prawie i postępowaniu cywilnym


Chciałbyś uniknąć kolizji między prawem krajowym a europejskim? Nie wiesz, jak prawo europejskie wpłynie na rozwiązanie Twojego problemu? Potrzebujesz eksperckiego wsparcia?


 

Wyjaśnimy Ci unijne procedury cywilne i pomożemy uniknąć kolizji między prawem polskim
a prawem UE

 • Program oferuje komentarze do wszystkich unijnych rozporządzeń z zakresu postępowania cywilnego i prawa kolizyjnego.
  Zobacz listę komentarzy»
 • W programie znajdziesz również elektroniczne wersje tekstów kilkunastu książek o unijnym prawie spadkowym, prawie majątkowym małżeńskim, różnych aspektach prawa kolizyjnego czy odpowiedzialności za produkt.
  Zobacz listę książek »
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: prof. Maksymilian Pazdan, prof. Jacek Górecki, prof. Jacek Gołaczyński, prof. Jerzy Poczobut, dr hab. Monika Jagielska.
 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, LEX/el. 2015
 • Artur Adamek, Aneta Frań-Adamek, Komentarz do rozporządzenia nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, LEX/el. 2004
 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, LEX/el. 2010
 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, LEX/el. 2012
 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 1206/2001 w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, LEX/el. 2008
 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 1393/2007 dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych, LEX/el. 2012
 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 1896/2006 ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, LEX/el. 2009
 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 861/2007 ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, LEX/el. 2009
 • Magdalena Olczyk, Michał Wyrwiński, Komentarz do rozporządzenia nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, LEX/el. 2007
 • Frąckowiak-Adamska Agnieszka, Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej. Ujęcie systemowe, WKP 2018
 • Ewa Laskowska, Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego, WK 2016
 • Jacek Górecki (red.), Maksymilian Pazdan (red.), Nowe europejskie prawo spadkowe, LEX 2015
 • Piotr Tereszkiewicz, Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe. Studium instrumentów ochronnych w prawie prywatnym i prawie unijnym, LEX 2015
 • Anna Stępień-Sporek, Wspólne prawo majątkowe małżeńskie dla Unii Europejskiej. Stan integracji - perspektywy, Wyd.UG 2014
 • Mariusz P. Baran, Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, LEX 2014
 • Daria K. Gęsicka, Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników, LEX 2014
 • Jerzy Poczobut, Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, LEX 2013
 • Maciej Taborowski, Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, WKP 2012
 • Aneta Łazarska, Rzetelny proces cywilny, WKP 2012
 • Monika Jagielska, Odpowiedzialność za produkt, Oficyna 2009
 
Unijne rozporządzenia obowiązują w Polsce bezpośrednio i mają pierwszeństwo przed polskimi aktami prawa i postępowania cywilnego.
 

Wypełnimy z Tobą formularze w unijnych uproszczonych postępowaniach cywilnych

 • W programie znajdziesz komentarze instruktażowe do formularzy wykorzystywanych w unijnych postępowaniach: w sprawie drobnych roszczeń oraz w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.
  Zobacz listę komentarzy instruktażowych »
 • Komentarze - opracowane przez ekspertów, którzy na co dzień zajmują się tego rodzaju sprawami - pomogą szybciej i taniej odzyskać należne pieniądze w sprawach transgranicznych.
 • Lucyna Łuczak-Noworolnik, Andrzej F. Żurawski, Formularze dotyczące europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Komentarz instruktażowy, LEX/el. 2016
 • Lucyna Łuczak-Noworolnik, Andrzej F. Żurawski, Formularze dotyczące postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Komentarz instruktażowy, LEX/el. 2016
 
W prawie UE istnieją dwa alternatywne wobec krajowych postępowań sądowych uproszczone postępowania cywilne. Procedury te umożliwiają wszczęcie sprawy sądowej przy wykorzystaniu standardowych formularzy, również w formie elektronicznej.
 

Dowiesz się, jakie standardy europejskiej konwencji praw człowieka stosuje się do spraw cywilnych

 • W programie standardy są przedstawione w komentarzach do poszczególnych przepisów Konwencji, istotnych z punktu widzenia prawa i postępowania cywilnego. Są to m.in.: art. 6 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu cywilnego), art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), czy art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności).
 • Komentarze szczegółowe do tych przepisów pochodzą z cenionej książki "Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka", której już VII wydanie zostało właśnie opublikowane. Autorem tego komentarza jest adwokat Marek Antoni Nowicki - jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie ochrony praw człowieka, były sędzia Europejskiej Komisji Praw Człowieka.
 
Europejska Konwencja Praw Człowieka tworzy standardy, zgodnie z którymi należy stosować i interpretować polskie przepisy prawa i postępowania cywilnego.
 

Nasi eksperci pomogą Ci poznać i zrozumieć orzecznictwo europejskie

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Ich streszczone omówienia trafiają do programu zazwyczaj w przeciągu kilku dni od daty ich wydania.
  Zobacz przykłady omówień »
 • Najważniejsze orzeczenia europejskie są komentowane w pogłębiony sposób, w opracowywanych przez uznanych teoretyków i praktyków prawa glosach. Glosy te przedstawiają skutki orzeczenia dla stosowania prawa w Polsce. Przykładem są glosy do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) o odszkodowaniach za opóźnione lub odwołane loty czy glosy do orzeczeń ETPC o ochronie dóbr osobistych.
  Zobacz przykłady glos »
 • Katarzyna Warecka, Činga przeciwko Litwie - wyrok ETPC z dnia 31 października 2017 r., skarga nr 69419/13. Strasburg: organy państwa nie mogą naprawiać swych błędów kosztem obywateli, LEX/el. 2017
 • Katarzyna Warecka, Achim przeciwko Rumunii - wyrok ETPC z dnia 24 października 2017 r., skarga nr 45959/11. Strasburg: piecza zastępcza dla siedmiorga dzieci uzasadniona, LEX/el. 2017
 • Katarzyna Warecka, Janusz Zygmunt Gil przeciwko Polsce - decyzja ETPC z dnia 7 marca 2017 r., skarga nr 33601/11. Strasburg: słuszne wynagrodzenie za służebność przesyłu, LEX/el. 2017
 • Waldemar Gontarski, Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich o kredyt w walucie obcej - glosa do wyroku TS z dnia 20 września 2017 r., C-186/16, LEX/el. 2017
 • Piotr Niezgódka, Kontrowersyjny charakter łącznika centrum życiowych interesów domniemanej ofiary publikacji internetowej - glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2011 r., C-509/09 i C-161/10, EPS 2017/4/36-43
 • Anna Konert, Obliczanie wysokości odszkodowania za opóźniony lot łączony - glosa do wyroku TS z dnia 7 września 2017 r., C-559/16, LEX/el. 2017
 • Katarzyna Gałka, Odmowa ustalenia bezskuteczności uznania dziecka ze względu na dobro dziecka pomimo istnienia dowodów biologicznych zaprzeczających ojcostwu - glosa do wyroku ETPC z dnia 18 lutego 2014 r., 28609/08, LEX/el. 2014
 
Śledzenie na bieżąco orzecznictwa europejskiego, odnajdywanie ważnych orzeczeń dotyczących Twojej specjalizacji i zapoznawanie się z ich treścią jest czasochłonne, wymaga dużego wysiłku i nierzadko specjalistycznej wiedzy.
 

Szybko i łatwo dotrzesz do potrzebnych orzeczeń europejskich

 • Pod przepisami kodeksu cywilnego (np. art. 24 k.c.), kodeksu postępowania cywilnego (np. art. 6 k.p.c.) czy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (np. art. 58 k.r.i.o.) znajdziesz przyporządkowane orzeczenia sądów europejskich, które pomogą Ci w ich interpretacji.
 • Powiązania między orzeczeniami a polskimi ustawami są opracowywane przez uznanych ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer Polska.
 
Orzeczenia europejskie, nawet jeżeli nie dotyczą polskich spraw, wpływają na wykładnię krajowych przepisów z zakresu prawa i postępowania cywilnego.
 

Ułatwimy Ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa i postępowania cywilnego.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
 
Większość orzeczeń europejskich dotyczących prawa i postępowania cywilnego jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.
 

Pomożemy Ci rozwiązać Twoje codzienne problemy z prawem europejskim w sprawach cywilnych

 • W programie znajdziesz zasoby (glosy, omówienia orzeczeń, tłumaczenia orzeczeń, monografie, komentarze do aktów prawnych, komentarze praktyczne, komentarze instruktażowe), które dotyczą konkretnych praktycznych problemów z zakresu prawa i postępowania cywilnego.
 • Dzięki tym zasobom spojrzysz na probelmy szerzej niż tylko stricte z perspektywy prawa polskiego. Pełniejsza wiedza umożliwi Ci znalezienie lepszego i skuteczniejszego rozwiązania.
 
Prawo europejskie znajduje zastosowanie do coraz większej ilości problemów z zakresu prawa i postępowania cywilnego.
 • ochrona dóbr osobistych (ochrona dobrego imienia, ochrona wizerunku, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, swoboda sumienia, prawo do poufności danych dotyczących stanu zdrowia, godność osobista, itd.)
 • nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich
 • odpowiedzialność producenta za produkty wadliwe
 • umowa agencyjna
 • odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za opóźnione lub odwołane loty
 • przysposobienie
 • uznanie / zaprzeczenie ojcostwa
 • prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem, w tym egzekucja sądowego uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem po rozwodzie rodziców
 • przewlekłość postępowania cywilnego
 • spadek transgraniczny
 • postępowania cywilne w sprawach transgranicznych
 • prawo kolizyjne dotyczące zobowiązań umownych i pozaumownych