Prawo europejskie w prawie gospodarczym

 

Chciałbyś uniknąć kolizji między prawem krajowym a europejskim? Nie wiesz, jak prawo europejskie wpłynie na rozwiązanie Twojego problemu? Potrzebujesz eksperckiego wsparcia?


 

Komentujemy dla Ciebie akty prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa gospodarczego

 • W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz klasyczne podartykułowe komentarze do najistotniejszych aktów prawa UE z zakresu prawa gospodarczego.
 • Zagadnienia zawarte w komentowanych przepisach są przedstawione nie tylko z perspektywy prawa UE, lecz również powiązanych przepisów prawa polskiego.
 • Komentarze pomogą ci poruszać się w gąszczu polskich i unijnych przepisów i orzecznictwa oraz ocenić zgodność polskiego prawa z komentowanymi aktami prawa UE.
  Zobacz przykłady komentarzy »
 • Robert Lewandowski, Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych. Komentarz, Oficyna 2008
 • Robert Lewandowski, Statut spółki europejskiej. Komentarz, t. I., LEX 2008
 • Angelina Stokłosa, Szymon Syp, MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz, WK 2017
 • Aleksandra Sołtysińska, Hanna Talago-Sławoj, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, WK 2016
 • Konrad Kohutek, Komentarz do rozporządzenia nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, LEX/el. 2015
 • Konrad Kohutek, Komentarz do rozporządzenia nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, LEX/el. 2013
 • Andrzej Kaznowski, Mikołaj Stasiak, Komentarz do rozporządzenia nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, LEX/el. 2016
 • Andrzej Kaznowski, Mikołaj Stasiak, Komentarz do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, LEX/el. 2016
 • Renata Strachowska, Komentarz do rozporządzenia nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, LEX/el. 2013
 • Renata Strachowska, Komentarz do rozporządzenia nr 1072/2009 dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, LEX/el. 2014
 • Renata Strachowska, Komentarz do rozporządzenia nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych, LEX/el. 2014
 • Robert Zajdler, Komentarz do dyrektywy 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, LEX/el. 2011
 • Robert Zajdler, Komentarz do dyrektywy 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, LEX/el. 2011
 
Polskie przepisy z zakresu prawa gospodarczego muszą być zgodne z prawem UE.
Niektóre przepisy unijnego prawa gospodarczego obowiązują w Polsce bezpośrednio.
 

Dajemy Ci dostęp do eksperckich opracowań orzecznictwa europejskiego

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia europejskie, w tym te z zakresu prawa gospodarczego.
 • W programie znajdziesz ponad 200 glos (komentarzy) do najważniejszych orzeczeń europejskich, które przedstawiają skutki orzeczeń dla stosowania prawa w Polsce.
 • Wysoką jakość merytoryczną glos gwarantują uznani teoretycy i praktycy prawa gospodarczego, np.: prof. Konrad Kohutek, prof. Małgorzata Sieradzka, dr hab. Tomasz Długosz.
  Zobacz przykłady glos »
 • Marcin Borkowski, Przeniesienie siedziby spółki za granicę a wymóg wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców w państwie utworzenia (emigracji) - glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2017 r., C-106/16, LEX/el. 2017
 • Michał Romanowski, Anne-Marie Weber-Elżanowska, Prawo członka organu spółki kapitałowej do "bycia zapomnianym" - glosa do wyroku TS z dnia 9 marca 2017 r., C-398/15, EPS 2017/8/40-45
 • Małgorzata Sieradzka, Przedstawianie w postępowaniu o zamówienie publiczne w ramach uzupełniania dokumentów nowych dokumentów oraz uznawanie doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum - glosa do wyroku TS z dnia 4 maja 2017 r., C-387/14, LEX/el. 2017
 • Małgorzata Sieradzka, Reklama porównująca ceny produktów sprzedawanych w sklepach różnej wielkości lub różnego formatu - glosa do wyroku TS z dnia 8 lutego 2017 r., C-562/15, LEX/el. 2017
 • Konrad Kohutek, Wina przedsiębiorstwa jako przesłanka naruszenia zakazu karteli - glosa do wyroku TS z dnia 18 czerwca 2013 r., C-681/11, LEX/el. 2013
 • Konrad Kohutek, Ocena pomocy państwa według kryterium inwestora prywatnego - glosa do wyroku S(PI) z dnia 15 stycznia 2015 r., T-1/12, LEX/el. 2015
 • Tomasz Długosz, Interwencja państwa w ceny dostaw gazu ziemnego - glosa do wyroku TS z dnia 7 września 2016 r., C-121/15, LEX/el. 2016
 
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej niezwykle ważną rolę w interpretacji prawa gospodarczego pełni orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE
 

W interpretacji polskich przepisów podatkowych nie pominiesz orzeczeń europejskich

 • Oprócz orzeczeń sądów polskich pod artykułami: kodeksu spółek handlowych (np. art. 351), Prawa zamówień publicznych (np. art. 36a), ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (np. art. 6), ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (np. art. 16) i wielu innych aktów z prawa gospodarczego znajdziesz także istotne dla ich wykładni orzeczenia sądów europejskich.
 • Powiązania między orzeczeniami europejskimi a polskimi ustawami są opracowywane przez uznanych ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer Polska.
 • Wraz z orzecznictwem sądów polskich powiązanych z polskim przepisem otrzymujesz całość wykładni sądowej na jego temat.
 
Formalnie, wszystkie orzeczenia europejskie "powinny być" prezentowane w programie tylko pod przepisami unijnych dyrektyw, bo to ich, a nie polskich ustaw czy rozporządzeń, bezpośrednio dotyczą.
 

Ułatwimy Ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa gospodarczego.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa gospodarczego. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
 
Większość orzeczeń europejskich, w tym prawie połowa dotycząca prawa gospodarczego, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.
 

Pokażemy Ci, jak prawo europejskie pomoże rozwiązać twoje codzienne problem

 • W programie znajdziesz zasoby (komentarze do aktów prawnych, monografie, glosy, omówienia orzeczeń), które dotyczą konkretnych praktycznych problemów z zakresu prawa gospodarczego.
 • Dzięki tym zasobom spojrzysz na problemy szerzej niż tylko stricte z perspektywy prawa polskiego. Pełniejsza wiedza umożliwi Ci znalezienie lepszego i skuteczniejszego rozwiązania.
 
Prawo europejskie znajduje zastosowanie do coraz większej ilości problemów z zakresu prawa gospodarczego.