Prawo europejskie w prawie podatkowym


Chciałbyś uniknąć kolizji między prawem krajowym a europejskim? Nie wiesz, jak prawo europejskie wpłynie na rozwiązanie Twojego problemu? Potrzebujesz eksperckiego wsparcia?


 

Wyjaśnimy Ci, jak prawo Unii Europejskiej wpływa na wykładnię ustaw podatkowych

 • W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz komentarze do dyrektywy VAT, dyrektyw akcyzowych, dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału czy dyrektyw dotyczących podatków dochodowych. Objaśniamy w nich powiązania między unijnymi regulacjami i orzecznictwem a polskimi przepisami, także w kontekście ewentualnej zgodności tych ostatnich z prawem UE.
  Zobacz listę komentarzy »
 • Bardziej wszechstronna wiedza o przepisach prawa uwzględniająca ich unijne pochodzenie to większa możliwość ich prawidłowej wykładni.
 • Roman Namysłowski (red.), Krzysztof Sachs (red.), Dyrektywa VAT. Komentarz, LEX 2008
 • Komentarze do zmian w dyrektywie VAT wynikających z dyrektyw: 2008/8/WE, 2008/117/WE, 2009/47/WE, 2010/45/UE autorstwa Władysława Vargi, LEX/el. 2010
 • Komentarz do zmian w dyrektywie VAT wynikających z dyrektywy 2016/1065 autorstwa Adama Bartosiewicza, LEX/el. 2017
 • Roman Namysłowski (red.), Dorota Pokrop (red.), Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz, WKP 2012
 • Krzysztof Lasiński-Sulecki (red.), Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, LEX 2014
 • Dariusz Strzelec, Dyrektywa o podatku kapitałowym a regulacje krajowe. Komentarz, LEX/el. 2017
 • Władysław Varga, Komentarz do dyrektywy 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, LEX/el. 2014
 • Władysław Varga, Komentarz do dyrektywy 2009/133/WE dotyczącej opodatkowania fuzji, podziałów i przekształceń spółek, LEX/el. 2015
 • Władysław Varga, Komentarz do dyrektywy 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, LEX/el. 2015
 • Władysław Varga, Komentarz do dyrektywy 2003/49/WE w sprawie opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich, LEX/el. 2014
 
Polskie przepisy podatkowe muszą być zgodne z unijnymi dyrektywami.
 

Dajemy Ci dostęp do eksperckich opracowań orzecznictwa europejskiego

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia europejskie, w tym te z zakresu prawa podatkowego.
 • W programie znajdziesz setki glos (komentarzy) do najważniejszych orzeczeń europejskich, które przedstawiają skutki orzeczeń dla stosowania prawa w Polsce.
 • Wysoką jakość merytoryczną glos gwarantują uznani teoretycy i praktycy prawa podatkowego, np.: prof. Włodzimierz Nykiel, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr Adam Bartosiewicz.
  Zobacz przykłady glos »
 • Agnieszka Wesołowska, Możliwość powoływania się na korzystne dla podatnika orzeczenie TS po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - glosa do wyroku TS z dnia 20 grudnia 2017 r., C-500/16, LEX/el. 2018
 • Waldemar Gontarski, Wykluczenie prawa do odliczenia VAT w wypadku naruszenia wymogów formalnych - glosa do wyroku TS z dnia 28 lipca 2016 r., C-332/15, LEX/el. 2016
 • Rafał Lipniewicz, Opodatkowanie PIT nierezydenta a swoboda przepływu pracowników w UE - glosa do wyroku TS z dnia 18 czerwca 2015 r., C-9/14, LEX/el. 2015
 • Rafał Lipniewicz, Udział nierezydenta w podatkowej grupie kapitałowej w świetle swobody przedsiębiorczości UE - glosa do wyroku TS z dnia 6 października 2015 r., C-66/14, LEX/el. 2016
 • Rafał Lipniewicz, Ulga z tytułu darowizny nieruchomości położonej wyłącznie na terytorium danego państwa członkowskiego UE a swoboda przepływu kapitału - glosa do wyroku TS z dnia 18 grudnia 2014 r., C-133/13, LEX/el. 2015
 • Rafał Lipniewicz, Zwiększenie majątku spółki w wyniku świadczenia wspólnika na rzecz spółki jako czynność opodatkowana podatkiem kapitałowym - glosa do wyroku TS z dnia 1 grudnia 2011 r., C-492/10, LEX/el. 2012
 • Agnieszka Wesołowska, Stosowanie sankcyjnej stawki akcyzy w razie naruszenia obowiązków informacyjnych dotyczących sprzedaży paliwa dla celów opałowych a zasada proporcjonalności - glosa do wyroku TS z dnia 2 czerwca 2016 r., C-418/14, LEX/el. 2016
 
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej niezwykle ważną rolę w interpretacji prawa podatkowego pełni orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.
 

W interpretacji polskich przepisów podatkowych nie pominiesz orzeczeń europejskich

 • Oprócz orzeczeń sądów polskich pod artykułami: ustawy o VAT (np. art. 43), ustawy o PIT (np. art. 3), ustawy o CIT (np. art. 1a), ustawy o akcyzie (np. art. 32 ust. 1) i innych aktów podatkowych znajdziesz także istotne dla ich wykładni orzeczenia sądów europejskich.
 • Powiązania między orzeczeniami europejskimi a polskimi ustawami są opracowywane przez uznanych ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer Polska.
 • Wraz z orzecznictwem sądów polskich powiązanych z polskim przepisem otrzymujesz całość wykładni sądowej na jego temat.
 
Formalnie, wszystkie orzeczenia europejskie "powinny być" prezentowane w programie tylko pod przepisami unijnych dyrektyw podatkowych, bo to ich, a nie polskich ustaw czy rozporządzeń, bezpośrednio dotyczą.
 

Mamy dla Ciebie całościowe analizy zagadnień z aspektem europejskim

 • W programie znajdziesz elektroniczne wersje tekstów kilkunastu książek m.in. o wykładni unijnego prawa podatkowego, prawie do odliczenia VAT, zasadzie neutralności w VAT, transakcjach wewnątrzwspólnotowych w VAT czy opodatkowaniu dochodów transgranicznych.
  Zobacz listę książek »
 • Powiązania między orzeczeniami a polskimi ustawami są opracowywane przez uznanych ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer Polska.
 • Izabela Andrzejewska-Czernek, Wykładnia prawa podatkowego w Unii Europejskiej, LEX 2013
 • Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz, Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE, WKP 2018
 • Dariusz Gibasiewicz, Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, WKP 2012
 • Marcin Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, WK 2016
 • Paweł Selera, Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT. Analiza praktyczna, LEX 2013
 • Bogumił Brzeziński (red.), Dagmara Dominik-Ogińska (red.), Krzysztof Lasiński-Sulecki (red.), Adam Zalasiński (red.), Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, WK 2016
 • Włodzimierz Nykiel (red.), Adam Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, WK 2014
 
Aby mieć 100% pewność, że w danej sprawie nie pominąłeś niczego, powinieneś sprawdzić, czy nie dotyczy jej również prawo europejskie.
 

Ułatwimy ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa podatkowego.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa podatkowego. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
 
Większość orzeczeń europejskich, w tym prawie połowa dotycząca prawa podatkowego, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.