Polecamy Państwu komentarz do niedawnego unijnego orzeczenia, które, zdaniem Autorki – dr. hab. Anny Tischner, ma istotne znaczenie dla polskich przedsiębiorców wytwarzających i oferujących części zamienne w Unii Europejskiej:

Na drodze do liberalizacji rynku części zamiennych w UE. Glosa do wyroku TS z dnia 20 grudnia 2017 r., C-397/16 i C-435/16.

Jak pisze Autorka: "w wyroku Trybunał Sprawiedliwości po raz pierwszy dokonał interpretacji ważnego dla producentów części zamiennych ograniczenia treści prawa do wzoru przemysłowego – tzw. klauzuli napraw. Poza interpretacją zakresu przedmiotowego tego wyjątku, który obejmuje szeroką kategorię części składowych produktów złożonych, Trybunał doprecyzował okoliczności, w jakich może on mieć zastosowanie, ustalając w ten sposób standardy należytej staranności na rynku części zamiennych w Europie."

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

Polecamy Państwu komentarz do głośnego unijnego orzeczenia dotyczącego odpowiedzialności za szkody związane z ruchem pojazdów:

Zakres odpowiedzialności za szkody związane z ruchem pojazdów. Glosa do wyroku TS z dnia 28 listopada 2017 r., C-514/16.

Wyrok ten, jak piszą Autorzy - prof. Monika Wałachowska i dr Michał P. Ziemiak, może przyczynić się do zmiany sposobu wykładni pojęcia ruch pojazdu przez sądy państw członkowskich. Za szczególnie wartościowe treści glosy należy uznać te fragmenty, które analizują polskie przepisy i dorobek judykatury dotyczące pojęcia ruchu pojazdu a także kluczowe zagadnienie sposobu korzystania z pojazdu – jako środka transportu i narzędzia pracy. W podsumowaniu omówienia wyroku Autorzy rozważają możliwe konsekwencje wyroku dla wykładni przepisów prawa polskiego.

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

Polecamy Państwu komentarz do unijnego orzeczenia w sprawie toczącej się przed polskim sądem, do której zastosowanie znajdowały przepisy kodeksu cywilnego:

Jurysdykcja w sprawach ze skargi pauliańskiej. Glosa do wyroku TS z dnia 4 października 2018 r., C-337/17.

Wyrok ten, jak pisze Autor - radca prawny, dr Bartosz Trocha, "w sposób niezwykle doniosły wpływa na problematykę jurysdykcji w sprawach cywilnych i handlowych", ponieważ Trybunał - wbrew powszechnie przyjmowanemu do tej pory stanowisku - uznał, "że jurysdykcję w sprawach ze skargi pauliańskiej mają nie tylko sądy państwa członkowskiego, w którym mieszka (ma siedzibę) pozwany, ale także sądy państwa, w którym nastąpiło wykonanie umowy będącej źródłem chronionej wierzytelności".

Komentator podkreśla szczególne znaczenie wyroku z punktu widzenia walki z procederem wyprowadzania przez dłużników swojego majątku za granicę do zaufanych osób trzecich. Zdaniem B. Trochy, "zwiększa on szanse wierzycieli na dochodzenie swoich roszczeń we własnym kraju".

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

Polecamy Państwu komentarz do unijnego orzeczenia w sprawie toczącej się przed polskim sądem, do której zastosowanie znajdowały przepisy kodeksu cywilnego:

– Jurysdykcja w sprawach ze skargi pauliańskiej. Glosa do wyroku TS z dnia 4 października 2018 r., C-337/17.

Wyrok ten, jak pisze Autor - radca prawny, dr Bartosz Trocha, "w sposób niezwykle doniosły wpływa na problematykę jurysdykcji w sprawach cywilnych i handlowych", ponieważ Trybunał - wbrew powszechnie przyjmowanemu do tej pory stanowisku - uznał, "że jurysdykcję w sprawach ze skargi pauliańskiej mają nie tylko sądy państwa członkowskiego, w którym mieszka (ma siedzibę) pozwany, ale także sądy państwa, w którym nastąpiło wykonanie umowy będącej źródłem chronionej wierzytelności".

Komentator podkreśla szczególne znaczenie wyroku z punktu widzenia walki z procederem wyprowadzania przez dłużników swojego majątku za granicę do zaufanych osób trzecich. Zdaniem B. Trochy, "zwiększa on szanse wierzycieli na dochodzenie swoich roszczeń we własnym kraju".

 

Rafał Bujalski

Product manager

LEX Prawo Europejskie

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Trybunał unijny w sprawach dotyczących podatku VAT przywiązuje istotną rolę do dobrej wiary podatnika oraz do należytej staranności w sprawdzeniu kontrahentów. Kwestia ta jest również szeroko dyskutowana na gruncie prawa polskiego.

Polecamy Państwu glosę:

Dobra wiara podatnika jako przesłanka do zastosowania zwolnienia w VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 13 czerwca 2018 r., C-528/17.

Komentowany wyrok wprost odwołuje się do zasad rozliczania importu, które są analogicznie na gruncie przepisów prawa polskiego i prawa UE. W konsekwencji tezy wyroku wprost można stosować na gruncie ustawy o VAT.

W wyroku tym Trybunał uznał, że dobra wiara jest kluczowa dla uznania prawa podatnika do zwolnienia z podatku VAT w przypadku importu towarów, który następnie stanowi przedmiot transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Zdaniem Autorki glosy - doradcy podatkowego Agnieszki Wesołowskiej, wyrok podkreśla wyraźnie, że jakiekolwiek uszczerbki dotyczące braku staranności ze strony podatnika w zweryfikowaniu kontrahentów mogą narażać go na zarzut działania w złej wierze i wiązać się z dotkliwymi podatkowymi konsekwencjami.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

Rozporządzenie nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu to jeden z najbardziej popularnych aktów prawa UE w programie LEX. Nic w tym dziwnego, skoro pomoc publiczna dopuszczalna na podstawie komentowanego rozporządzenia stanowi zasadniczą część pomocy publicznej przyznawanej w Polsce a przepisy samego rozporządzenia są powielane w większości krajowych podstaw udzielania pomocy publicznej (ustawach, rozporządzeniach i aktach prawa miejscowego). Ze statystyk Komisji Europejskiej wynika, że w 2017 r. w Polsce udzielono ok. 2 mld euro pomocy objętej wyłączeniem grupowym. Na warunkach określonych w komentowanym rozporządzeniu udzielana jest np. pomoc publiczna w specjalnych strefach ekonomicznych, pomoc na działalność B+R przyznawana za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pomoc przyznawana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jak również wiele innych typów pomocy, w tym wsparcie ze środków unijnych, zarówno w ramach centralnie zarządzanych programów operacyjnych, jak regionalnych programów operacyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, prawidłowa interpretacja i zastosowanie przepisów komentowanego rozporządzenia ma kluczowe znaczenie dla szerokiego grona podmiotów: organów odpowiedzialnych za projektowanie instrumentów wsparcia, organów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy, beneficjentów pomocy (którymi mogą być zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne), a także doradców prawnych i gospodarczych.

Najnowsza wersja komentarza do rozporządzenia uwzględnia stan prawny na dzień 15 lipca 2018 r. Autorzy - Mikołaj Stasiak i Andrzej Kaznowski, uznani eksperci z zakresu pomocy publicznej - omawiają w nim między innymi zmiany wprowadzone rozporządzeniem nr 2017/1084, w drodze którego Komisja rozszerzyła zakres stosowania komentowanego rozporządzenia o pomoc na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów lotniczych, jak również dokonała szeregu istotnych modyfikacji w regulacjach dotyczących innych przeznaczeń pomocy.

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie