Najnowsza aktualizacja Angielsko-polskiego słownika orzecznictwa sądów europejskich obejmuje oprócz dodania nowych również rozbudowę wielu dotychczasowych haseł słownika. W sumie słownik "urósł" o 7 proc. w stosunku do swojej dotychczasowej objętości.

Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich autorstwa Rafała Bujalskiego to regularnie aktualizowany zbiór wyrazów, terminów, wyrażeń i zdań kontekstowych stosowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kolejne wydanie tego słownika opublikowane w bieżącym miesiącu w niektórych programach serii LEX zostało uzupełnione o około 600 haseł i zawiera obecnie prawie 13 tys. samodzielnych obiektów hasłowych. Wyjątkowo obszerny zakres tematyki, jaką zajmują się oba sądy, sprawia, że Czytelnik znajdzie tu terminy z różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa karnego, cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego i międzynarodowego, oraz wiele pojęć z zakresu szeroko pojmowanej ekonomii.

Dla kogo słownik?

Należy pamiętać, że orzecznictwo sądów europejskich nie jest w większości publikowane w normalnym obiegu w języku polskim. W przypadku orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są one zasadniczo oficjalnie dostępne wyłącznie w języku angielskim i francuskim. Z kolei orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w języku polskim znaleźć można w przypadku orzeczeń wydanych dopiero po dacie przystąpienia naszego kraju do UE. Słownik służy więc jako pomoc w zrozumieniu treści anglojęzycznych orzeczeń sądów europejskich niemających swoich odpowiedników w języku polskim. Jest użyteczny nie tylko dla tych osób, które nie znają w ogóle angielskiego języka prawniczego, ale również dla tych, którzy rozumiejąc angielski język prawniczy nie są dobrze obeznani ze specyfiką tego języka wykorzystywanego w orzecznictwie wymienionych sądów.

"Kłopotliwe" terminy

Przy wielu hasłach zaktualizowanego słownika znaleźć można krótkie objaśnienia dookreślające "kłopotliwe" terminy. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy dane pojęcie zmienia swoje znaczenie w zależności od kontekstu prawnego. Przykładowo dla pojęcia main action oznaczającego postępowanie główne np. względem postępowania o zastosowanie środków tymczasowych, wskazano w haśle specyficzne znaczenie używane w postępowaniu prejudycjalnym przed Trybunałem Sprawiedliwości, czyli postępowanie przed sądem krajowym - jako postępowanie główne względem postępowania przed TS. Innym podobnym "problematycznym" terminem, które znaleźć można w najnowszej aktualizacji jest hasło charter.
Objaśnienia znaleźć można również w takich hasłach jak want of prosecution czy preponderance of evidence, które odnoszą się do instytucji pochodzących z systemu common law, a które wymieniane są nierzadko w uzasadnieniach orzeczeń sądów europejskich.
W najnowszej aktualizacji Autor stara się również na przykładach rozwiać wątpliwości, czy podobne pojęcia takie jak chociażby receivership i receiving czy substantial i substantive oznaczają w różnych prawniczych zastosowaniach faktycznie to samo.

Jak znaleźć słownik w programie?

Słownik można znaleźć w programie na dwa sposoby.

1. Jest on dostępny jako klasyczna lista haseł słownikowych. W tym celu należy na ekranie powitalnym w lewym panelu kliknąć na ikonę "Zasobów".

Po kliknięciu pojawi się po tej samej stronie ekranu rozwijana lista kategorii dokumentów, spośród których należy wybrać kategorię "Wzory i narzędzia" i następnie w ramach tej kategorii - podkategorię Słowniki. Uzyskaną w ten sposób listę haseł słownikowych można zawęzić tylko do haseł Angielsko-polskiego słownika orzecznictwa sądów europejskich wybierając w lewym panelu nazwę tego słownika.

 

2. Hasła słownikowe są dostępne także jako funkcjonalność współpracująca między innymi z anglojęzycznymi tekstami orzeczeń sądów europejskich, dzięki czemu Użytkownik posiadający ogólną znajomość języka angielskiego uzyskuje szybki podgląd tłumaczenia wyrazu lub wyrażenia podczas czytania tekstu orzeczenia w języku angielskim. W tym celu Użytkownik musi po kliknięciu wyrazu lub zaznaczeniu blokiem fragmentu tekstu kliknąć na ikonę słownika (1), co powoduje wyświetlenie treści hasła lub haseł zawierających w sobie wybrany wyraz (2).

Publikacja "Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka", autorstwa Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego strasburskiego, przedstawia wyczerpująco dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczący zarówno praw i wolności chronionych w Konwencji, jak i samego strasburskiego mechanizmu dochodzenia ich ochrony.

Kolejne już, siódme (lub ósme, jeśli uwzględnimy również wyłącznie elektroniczne wersje tej publikacji) wydanie, aktualizuje orzecznictwo Trybunału w kwestiach dotyczących ochrony na podstawie materialnych postanowień Konwencji oraz rozstrzygnięć odnoszących się do pojawiających się nowych zagadnień proceduralnych. Odzwierciedla stan prawny na dzień 1 lutego 2017 r.

W komentarzu zostało omówionych wiele ważnych wyroków Trybunału wydanych w ostatnim czasie, stanowiących istotne kroki w rozwoju orzecznictwa, a odnoszących się m.in. do:

  • gwarancji praw migrantów i uchodźców,
  • ochrony przed nadużyciami w Internecie,
  • praw osób skazanych na dożywotnie więzienie,
  • obrony podejrzanych w śledztwie, również w sprawach o terroryzm,
  • dostępu do informacji publicznej.

Glosowany "polski" wyrok TSUE*, który właśnie ukazał się w programie LEX Prawo Europejskie, ma kluczowe znaczenie dla praktyki interpretowania przez KIO przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych umożliwiającej przedstawianie w ramach uzupełniania dokumentów nowych dokumentów (tu w sprawie rozpoznawanej przed TSUE - dokumentów zrealizowanych prac) oraz dla praktyki pozwalającej na uznawanie doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum.

_________________

* Małgorzata Sieradzka, Glosa do wyroku TS z dnia 4 maja 2017 r., C-387/14, LEX/el. 2017

W "polskim" wyroku będącym przedmiotem glosy* dodanej niedawno do programu LEX Prawo Europejskie, Trybunał unijny odpowiada na pytanie, czy przekazanie własności rzeczy celem uregulowania zobowiązań podatkowych stanowi transakcję podlegającą obowiązkowi opodatkowania VAT w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do zapłaty podatku jest zarazem podatnikiem w rozumieniu przepisów o tym podatku.

__________________
* Agnieszka Wesołowska, Opodatkowanie VAT przeniesienia własności na rzecz Skarbu Państwa w celu spłaty zobowiązań podatkowych - glosa do wyroku TS z dnia 11 maja 2017 r., C-36/16, LEX/el. 2017

Wejście w życie 1 stycznia b.r. nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulującej zasady stosowania informacji "produkt polski" i odpowiedniego znaku graficznego, wywołało wśród przedsiębiorców wiele pytań. Przedsiębiorcy nie są pewni, w jakich sytuacjach mogą zastosować składniki spoza Polski, by móc oznakować swój produkt jako "polski".

Celem komentarza autorstwa Iwony Kowalczyk-Andrzejewska oraz Jowity Prokop* jest krótkie omówienie warunków stosowania informacji "produkt polski" i odpowiedniego znaku graficznego.

_________________

Iwona Kowalczyk-Andrzejewska, Jowita Prokop, Warunki stosowania oznakowania "produkt polski", LEX/el. 2017