Dyrektywa OZE jest podstawowym źródłem regulującym funkcjonowanie i rozwój źródeł odnawialnych oraz wykorzystanie biopaliw w transporcie, określającym dla państw członkowskich UE obligatoryjne cele udziału energii i paliw ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.

Dyrektywa wyznacza również pewne standardy w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, np. w obszarze procedur i pozwoleń umożliwiających prowadzenie działalności w zakresie wytwarzanie energii z OZE, przyłączenia do sieci i możliwości ograniczania technicznego wprowadzana energii z OZE do systemu ze względu na jego bezpieczeństwo.

Jak piszą redaktorzy komentarza - Zdzisław Muras i Maciej Wesołowski - komentarz do przedmiotowej dyrektywy ma w założeniu charakter praktyczny. Jednym z jego celów jest przygotowanie Czytelników do przeprowadzania wykładni przepisów polskiego prawa w świetle postanowień dyrektywy, redagowanych czasami, ze względu na kompromisy które są zawierane przy tworzeniu dyrektyw, w sposób niezwykle skomplikowany i niejasny.

Ponieważ, jak podkreślają redaktorzy komentarza, równie skomplikowane są przepisy polskiego prawa transponujące dyrektywę do krajowego porządku prawnego, prowadzi to do wielu interpretacyjnych wątpliwości, które czasami będzie łatwiej rozwiązać poprzez odwołanie się do przepisu, który regulacją tą miał być transponowany.

Stąd właśnie potrzeba powstania takiego komentarza, pierwszego, dodajmy, na polskim rynku wydawniczym.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

W LEX Prawo Europejskie oraz innych programach, których częścią jest ów moduł, udostępniliśmy glosę autorstwa prof. nadzw. Małgorzaty Sieradzkiej do niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego głośnej sprawy Ubera. Wyrok rozstrzyga, czy Uber - twórca aplikacji mobilnej służącej do zamawiania usług transportu samochodowego poprzez kojarzenie pasażerów z kierowcami korzystającymi z aplikacji - może podlegać krajowym licencjom i pozwoleniom na takich samych zasadach jak firmy transportowe (np. korporacje taksówkarskie).

Częścią glosy jest analiza skutków wyroku dla działalności Ubera w Polsce, w tym również w kontekście przewidywanych zmian w ustawie o transporcie drogowym.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

Akrylamid to substancja zanieczyszczająca powstająca w sposób niezamierzony w niektórych kategoriach żywności (np. frytki, chipsy ziemniaczane, pieczywo, pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie, płatki śniadaniowe i kawa) poddawanej obróbce termicznej w wysokiej temperaturze. Z uwagi na fakt, że akrylamid występujący w żywności może zwiększać ryzyko rozwoju raka dla konsumentów należących do wszystkich grup wiekowych, Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie, które wprowadza nowe obowiązki dla producentów wytwarzających i wprowadzających na rynek określone kategorie żywności.

Zagadnieniu temu poświęcony jest najnowszy komentarz praktyczny pt.: "Redukcja poziomu akrylamidu w żywności - nowe wymagania prawne dla producentów wynikające z przepisów rozporządzenia nr 2017/2158" autorstwa Magdaleny Bartosińskiej.

Komentarz ma na celu przybliżenie tematyki akrylamidu i jego obecności w żywności oraz nowych wymagań, które producenci będą musieli spełniać od dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

W "polskich" orzeczeniach skomentowanych w glosie*, która wzbogaciła program LEX Prawo Europejskie, Trybunał unijny odpowiada m.in. na pytanie, czy pracodawca, który zmienia zasady wynagradzania większej grupy swoich pracowników powinien przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych, czyli skonsultować swoje działania ze związkami zawodowymi i poinformować o nich urząd pracy. Kwestia ta jest różnie rozstrzygana w polskich sądach.

Orzeczenie ma znaczenie dla stosowania konkretnych przepisów kodeksu pracy i ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

---------------------------

* Dorota Dzienisiuk, Glosa do wyroków TS z dnia 21 września 2017 r. w sprawach C-149/16 oraz C-429/16, LEX/el. 2018.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

Przedmiotem glosy autorstwa prof. nadzw. Małgorzaty Sieradzkiej jest niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-514/16 Rodrigues de Andrade, dotyczący odpowiedzialności za szkody związane z ruchem pojazdów w sytuacjach, w których w chwili wypadku pojazd był wykorzystywany jako narzędzie pracy, a nie środek transportu.

Zdaniem autorki glosy skutkiem tego orzeczenia powinna być modyfikacja dotychczasowego orzecznictwa sądów polskich, które bardzo szeroko ujmowało zakres odpowiedzialności z ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie