Polecamy Państwu nasz najnowszy komentarz:
Znakowanie, prezentacja, reklama żywności. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.

Komentowane rozporządzenie ma fundamentalne znaczenie dla producentów i dystrybutorów żywności w kontekście wprowadzania tego rodzaju produktów na rynek. Reguluje ono zasady i procedury przekazywania informacji na temat żywności, które mają zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów. Określa ono, jak czytamy we wstępie publikacji, w jaki sposób żywność może być sprzedawana przez Internet, jak powinna być sformułowana informacja o obecnych w produkcie alergenach czy o jego pochodzeniu. Rozporządzenie odnosi się również w szerokim zakresie do informacji o wartości odżywczej czy do sposobu formułowania wykazu składników żywności, jako ważnych elementów realizacji prawa konsumentów do informacji o nabywanych produktach i do podejmowania świadomych wyborów zakupowych.

Dla redaktorki komentarza - dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej - publikacja stanowi trzeci już - obok komentarzy do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz do rozporządzenia nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności komentarz z zakresu prawa żywnościowego. Dr Szymecka-Wesołowska wraz z pozostałymi autorkami komentarza dzielą się w nim swoim praktycznym wieloletnim doświadczeniem związanym z doradztwem podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze, w tym przede wszystkim w zakresie ocen prawnych etykiet, opiniowania haseł i spotów reklamowych czy prowadzenia postępowań przed inspekcjami kontrolnymi.

 

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

Komentowany przez adw. dr Magdalenę Matusiak-Frącczak wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczył konfliktu pomiędzy prawem kościołów i związków wyznaniowych do autonomii z jednej strony a prawem jednostki do niedyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd oraz prawem do skutecznego środka kontroli sądowej z drugiej strony.

Zdaniem Autorki, decydującą rolę w ocenie, które z opisywanych praw i wolności będą miały pierwszeństwo, mają sądy krajowe. To sądy powszechne, a nie kościoły i związki wyznaniowe w ramach swojej autonomii, będą oceniać, czy dany wymóg wyznania jest obiektywnie uzasadniony w okolicznościach danego przypadku charakterem pracy, która ma być świadczona na rzecz kościoła lub związku wyznaniowego.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

Przeniesienie własności nieruchomości należącej do gminy na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem, podlega VAT, nawet jeżeli wypłata odszkodowania została dokonana tylko jako wewnętrzne przeksięgowanie w budżecie gminy – wynika z niedawnego "polskiego" wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Polecamy Państwu glosę:

– Wywłaszczenie jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT - glosa do wyroku TS z dnia 13 czerwca 2018 r., C-665/16,

w której Autorka - dor. pod. Agnieszka Wesołowska - analizuje przedmiotowy wyrok w kontekście stosowanych przez samorządy terytorialne polityk podatkowych oraz tez prezentowanych w krajowym orzecznictwie.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

Dla prawa żywnościowego unijne rozporządzenie nr 178/2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności jest tym, czym konstytucja dla państwa.

Regulacja ta określa cele i ogólne zasady prawa żywnościowego oraz definiuje kluczowe pojęcia, w tym m.in. samo pojęcie żywności, prawa żywnościowego, wprowadzania żywności na rynek. Stanowi ona akt prawny o zasadniczym znaczeniu dla podejmowania i prowadzenia działalności związanej z wszystkimi etapami produkcji, wytwarzania i dystrybucji żywności oraz dla sprawowania nadzoru nad tego rodzaju działalnością.

Polecamy Państwu komentarz do tej regulacji, stanowiący pierwsze na rynku polskim kompleksowe opracowanie obejmujące objaśnienia do jego przepisów.

Niewątpliwym atutem komentarza są jego autorzy - osoby od wielu lat zaangażowane w działalność Pracowni Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Takie postacie jak zwłaszcza prof. Małgorzata Korzycka czy dr. hab. Paweł Wojciechowski to niewątpliwe autorytety w zakresie prawa żywnościowego. W komentarzu dzielą się oni nie tylko swoją teoretyczną wiedzą, ale również bogatym doświadczeniem wynikającym z praktyki stosowania prawa żywnościowego.


Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

W sprawie, która jest przedmiotem najnowszej glosy autorstwa Agnieszki Wesołowskiej, autorki ponad 200 glos do unijnego orzecznictwa podatkowego VAT, Trybunał Sprawiedliwości odpowiada na pytanie, czy w przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi, który uiścił podatek VAT w ramach zaliczki, działa w dobrej wierze i nie jest uczestnikiem oszustwa podatkowego, przysługuje mu prawo do odliczenia VAT pomimo braku realizacji zamówienia, z którym wiązałoby się wystawienie faktury końcowej, rozliczającej zaliczkę.

Sprawa ma istotne znaczenie również na gruncie przepisów prawa podatkowego w Polsce.

Pełna treść glosy jest dostępna w programie LEX Prawo Europejskie.

 

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie