Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu:

 • Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, Oficyna 2011, K. Łapiński

W publikacji omówiono szczegółowo i kompleksowo zagadnienia związane m.in. z zawarciem, zmianą i rozwiązaniem umowy o pracę na czas określony (w tym również z pracownikiem tymczasowym i na podstawie pragmatyk służbowych). Dokonano ponadto oceny sposobu i skutków prawnych implementacji dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie pracy na czas określony do polskiego prawa pracy. Szeroko powołano przy tym orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny.

 • Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe, Oficyna 2010, A. Górski

Zagadnienia ustrojowe procesu integracji europejskiej w sprawach karnych od dłuższego czasu skupiają uwagę teoretyków i praktyków prawa. Od chwili wejścia w życie europejskiego nakazu aresztowania problem obszaru europejskiego ścigania karnego stanowi przedmiot dyskusji i sporów, jak również w sposób bezpośredni dotyczy jednostki. Zarówno państwa, jak i ich obywatele znaleźli się w bezprecedensowej sytuacji, w której wolności poruszania się w obrębie UE nie towarzyszy ryzyko europejskiej odpowiedzialności karnej; zamiast tego mamy do czynienia z prawdziwą mozaiką regulacji prawnych, które nie zawsze są zrozumiałe dla stosującego prawo, a prawie nigdy dla adresata - w najszerszym znaczeniu tego słowa - tych norm.
Celem monografii jest nie tylko przybliżenie czytelnikowi zagadnień europeizacji ścigania karnego, lecz także usystematyzowanie problematyki i danie odpowiedzi na szereg istotnych pytań ustrojowych związanych z tym procesem.

Ponadto informujemy, że w niniejszej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

 • A. Górski, Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe, Oficyna 2010.
 • J. Kapelańska-Pręgowska, Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych, LEX 2011.
 • K. Łapiński, Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, LEX 2011.
 • Ł. Żelechowski, Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej, LEX 2011.


W bieżącej aktualizacji dołączono do programu akty prawne Unii Europejskiej w języku polskim, pochodzące z wszystkich oficjalnych Dzienników Urzędowych UE serii L (do numeru 133 z 20 maja 2011 r. włącznie) oraz z Dzienników Urzędowych UE serii C (do numeru 150 z 20 maja 2011 r. włącznie).

Zawartość programu w liczbach
LEX Prawo Europejskie zawiera obecnie:
•    orzeczenia luksemburskie: 13.684
•    orzeczenia strasburskie:  28.880
•    tezy z piśmiennictwa: 5.902
•    noty bibliograficzne: 9.503
•    komentarze: 47
•    monografie: 111
•    glosy: 592
•    wzory: 296

Informujemy, że od 20 czerwca 2011 r. w programie LEX Prawo Europejskie on-line: zmienia się układ funkcji na górnym pasku narzędzi oraz zmienia się forma prezentacji Komentarzy i Monografii.

Nowy sposób dotarcia do „Kalendarium”

Informujemy, że wejście do „Kalendarium” zostało przesunięte do rozwijanego menu pod ikoną „Nowości”.

Zmiany w prezentacji Komentarzy i Monografii

Informujemy, że listy komentarzy i monografii (samodzielne i pod jednostkami redakcyjnymi aktów) zostały wzbogacone o:
• miniatury okładek serii wydawniczych, z których pochodzi dana publikacja;
• informację na temat stanu prawnego komentarzy.

W bieżącej aktualizacji dołączono do programu akty prawne Unii Europejskiej w języku polskim, pochodzące z wszystkich oficjalnych Dzienników Urzędowych UE serii L (do numeru 104 z 20 kwietnia 2011 r. włącznie) oraz z Dzienników Urzędowych UE serii C (do numeru 122A z 20 kwietnia 2011 r. włącznie).

W bieżącej aktualizacji warto zwrócić uwagę m.in. na następujące nowe publikacje.

Komentarze:

 • Robert Zajdler, Komentarz do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U.UE.L.09.211.55), LEX/el. 2011 oraz
 • Robert Zajdler, Komentarz do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U.UE.L.09.211.94), LEX/el. 2011

 

Nowe unijne dyrektywy energetyczne wprowadzają wiele istotnych zmian na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Przewidują m.in. wprowadzenie rozdziału ("unbundlingu") operatora systemu przesyłowego, ustanowienie niezależnego operatora systemu (ISO) oraz niezależnego operatora przesyłu (ITO). Wymagają stworzenia procedury kontroli niezależności operatora systemu przesyłowego od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo (tzw. certyfikacji). Nakazują wzmocnienie pozycji krajowego organu regulacyjnego, wyposażając go w szerszy zakres niezależności oraz instrumenty kontrolne. Wprowadzają również ogólne zasady dotyczące obrotu derywatami energetycznymi.

W związku z upływem 3 marca 2011 r. terminu wdrożenia obu dyrektyw i ciągłym brakiem polskich przepisów implementujących powstaje możliwość zastosowania wprost przepisów tych regulacji, pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z prawa UE.

Dyrektywy mają znaczenie dla odbiorców, operatorów systemów przesyłowych, operatorów systemów dystrybucyjnych, spółek obrotu oraz regulatorów rynku energetycznego.

 • Patryk Filipiak, Anna Hrycaj, Feliks Zedler, Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE.L.00.160.1), [w:] F. Zedler (red.), A. Hrycaj, P. Filipiak, Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz, LEX, 2011.

Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz możliwość swobodnego przepływu osób, towarów i usług w ramach unii europejskiej powoduje, że coraz częściej stosunki prawne wykraczają poza obszar prawny jednego państwa. Dotyczy to również skutków wszczęcia postępowań upadłościowych. W prawie europejskim zasadniczym aktem prawnym regulującym problematykę związaną z transgranicznymi postępowaniami upadłościowym] jest rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, któremu poświęcony jest niniejszy komentarz. W opracowaniu tym w szerokim zakresie wykorzystano nie tylko polską i zagraniczną literaturę przedmiotu, lecz również dotyczące tej problematyki orzecznictwo sądów polskich i zagranicznych.

Monografie:

 • B. Bieniek, Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Oficyna 2010

Publikacja ukazuje ewolucję regulacji prawnomiędzynarodowej i europejskiej z zakresu prania pieniędzy. Analizie został poddany sam proceder oraz źródła prawa przyjmowane na forum organizacji międzynarodowych - powszechnych, jak i regionalnych - których celem jest jego zwalczanie. Druga część pracy obejmuje w szczególności rozważania na temat źródeł prawa europejskiego i środków przyjmowanych w ramach Unii Europejskiej w celu przeciwdziałania i zwalczania omawianego zjawiska. Ostatnia część książki dotyczy wpływu prawnomiędzynarodowych i europejskich regulacji na kształt prawa polskiego, zwłaszcza w zakresie prawa karnego. Odrębną uwagę poświęcono również zasadom współpracy krajowych i międzynarodowych organów ścigania.

Glosy:

 • Sprzedaż towarów przez Internet
  W. Baranowska-Zając, Glosa do wyroku TS z dnia 2 grudnia 2010 r., C-108/09 (aprobująca)

Przedmiotem glosy jest rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące zakazu sprzedaży soczewek kontaktowych przez Internet. Autorka analizuje zagadnienie dotyczące przeszkód w swobodnym przepływie towarów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Przedstawia uwagi dotyczące wykładni przepisów dotyczących sprzedaży towarów on-line oraz swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego między państwami członkowskimi. Co warto podkreślić, autorka odnosi się do swobodnego przepływu towarów w ramach handlu elektronicznego, który staje się obecnie coraz częściej wykorzystywanym sposobem zawierania transakcji o charakterze transgranicznym.

 • Zwrot kosztów stawiennictwa świadka
  M. Górski, Glosa do wyroku TS z dnia 17 lutego 2011 r., C-283/09 (aprobująca)

Autor glosy komentuje wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący sporu, który z sądów - wezwany czy wzywający - ma obowiązek pokryć koszty stawiennictwa świadka. Autor, analizując powyższe zagadnienie, przedstawia uwagi dotyczące interpretacji pojęcia "kosztów i opłat" związanych z wykonaniem czynności procesowej przez sąd wezwany. Odnosi się z aprobatą do stanowiska Trybunału, który uznał za niedopuszczalne uzależnienie wykonania czynności procesowej od uprzedniej zaliczki na pokrycie kosztów jej dokonania. Ponadto autor odnosi się również z uznaniem do wywodów Trybunału opartych na wykładni Konwencji haskich z 1954 r. i 1970 r. oraz na wzajemnej relacji pomiędzy omawianymi instrumentami, a także wpływu owej relacji na wykładnię komentowanych przepisów.

LEX Prawo Europejskie zawiera obecnie:

 • orzeczenia luksemburskie: 13.634
 • orzeczenia strasburskie: 28.751
 • tezy z piśmiennictwa: 5.876
 • noty bibliograficzne: 9.441
 • komentarze: 47
 • monografie: 107
 • glosy: 589