Problematyka ochrony prywatności jest coraz częściej analizowana w kontekście ryzyk związanych z rosnącą popularnością portali społecznościowych i ich coraz szerszym zakresem wykorzystywania w codziennym życiu przez setki milionów osób. Do problematyki tej odnosi się również niedawny wyrok w sprawie C-210/16, w którym Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie dotyczące tego, kto - operator portalu społecznościowego (Facebook) czy administrator fanpage’a prowadzonego na tym portalu -ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych.

Polecamy Państwu dwie dodane ostatnio do naszego programu glosy, w których znajdziecie Państwo szczegółowe analizy omawianego orzeczenia:

pierwszą – autorstwa Marcina Rojszczaka, opublikowaną pierwotnie w Europejskim Przeglądzie Sądowym i
drugą – autorstwa Michała Czerniawskiego, opublikowaną wyłącznie w Systemie Informacji Prawnej LEX.

W obu glosach autorzy podejmują bardzo ciekawe i wartościowe rozważania dotyczące chociażby obowiązków podmiotów prowadzących profile biznesowe na portalach społecznościowych wynikających z ich uznania za administratorów danych użytkowników odwiedzających te profile, trendów w zakresie orzekania przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawach odnoszących się do odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, czy możliwości praktycznej wykonalności przedmiotowego orzeczenia.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z najważniejszych instrumentów ochrony środowiska o charakterze prewencyjnym, a więc takim, który powinien mieć miejsce przed udzieleniem zezwolenia na realizację przedsięwzięcia mającego wpływ na środowisko. Chociaż przeprowadzenie takiej oceny w odniesieniu do zrealizowanej i oddanej do użytku inwestycji wydaje się na pierwszy rzut w sposób oczywisty niemożliwe, to głębsza analiza tego zagadnienia ukazuje jednak jego większą złożoność.

Polecamy Państwu glosę:

Dopuszczalność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zrealizowanego przedsięwzięcia. Glosa do wyroku TS z dnia 26 lipca 2017 r., C-196/16 i C-197/16,

w której Autorka, dr Justyna Goździewicz-Biechońska, rozpatruje możliwość konwalidowania zaniechania przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do którego doszło w związku z poważnymi uchybieniami proceduralnymi, np. w sytuacji stwierdzonej ex post wadliwości zezwolenia udzielonego w odniesieniu do przedsięwzięcia, poprzez późniejsze przeprowadzenie oceny – po wybudowaniu i oddaniu do użytku inwestycji.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

W tym roku przed sądami unijnymi zapadło kilka ciekawych wyroków w sprawach dotyczących znaków towarowych. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych spraw, która znalazła niedawno swoje rozstrzygnięcie, była tzw. sprawa pasków adidasa, dotycząca kolizji pomiędzy wcześniejszymi graficznymi znakami towarowym przedstawiającymi jednakowej grubości trzy równoległe pasy zarejestrowanymi na rzecz adidas AG, a późniejszym pozycyjnym znakiem towarowym przedstawiającym dwa równoległe pasy o jednakowej grubości, zgłoszony przez inną firmę.

Polecamy Państwu glosę:

"Wszystkie pasy nasze są" - spór dotyczący czerpania nienależnych korzyści z renomy znaku towarowego. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 1 marca 2018 r., T-629/16,

w której Autorka - rzecznik patentowy dr Joanna Sitko, omawia dwa podstawowe zagadnienia związane z analizą naruszenia względnej przeszkody rejestracji znaku w postaci wcześniejszego prawa do znaku towarowego renomowanego: po pierwsze zasadę badania renomy znaku, a po drugie – konsekwencje stwierdzenia podobieństwa oznaczeń, zachodzącego nawet w niewielkim stopniu.

Omawiany wyrok jest, zdaniem Autorki, przykładem na to, że w przypadku rozstrzygania kolizji pomiędzy spornymi znakami, z których znakiem wcześniejszym jest znak renomowany, częstą praktyką jest przyjmowanie bardzo niskiego stopnia podobieństwa jako wystarczającego do stwierdzenia, że istnieje ryzyko skojarzenia znaku późniejszego z renomowanym znakiem wcześniejszym w świadomości właściwego kręgu odbiorców, co najczęściej prowadzi do uznania, że występuje ryzyko czerpania nienależnych korzyści z renomy lub odróżniającego charakteru takiego znaku.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

Proces karny w sprawie FOZZ wzbudzał kontrowersje nie tylko z powodu swojej materii - sprzeniewierzenia mienia publicznego znacznych rozmiarów, ale również ze względu na sposób wyznaczenia jednego z sędziów do prowadzenia procesu w pierwszej instancji. Z tej właśnie przyczyny sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Polecamy Państwu glosę:

– Naruszenie przepisów regulujących przydzielanie spraw sędziom jako (bez)względna przesłanka odwoławcza - glosa do wyroku ETPC z dnia 12 kwietnia 2018 r., 36661/07 i 38433/07,

w której Autor - prof. nadzw. dr hab. Waldemar Gontarski - analizuje przedmiotowy wyrok w kontekście dwóch kluczowych pytań:

– jakie są konsekwencje prawne rozpatrzenia sprawy przez sąd wyznaczony niezgodnie z przepisami ustawy?

– czy dopuszczalne jest stosowanie ustawy karnej przedłużającej okres przedawnienia, nawet jeśli przed wejściem w życie tej ustawy nie nastąpiło przedawnienie?

 

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

W niedawnym wyroku Trybunał w Strasburgu orzekł, że brak skierowania przez holenderski Sąd Najwyższy pytania w trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pomimo wniosku oskarżonego, i brak obszernego uzasadnienia takiej decyzji, nie stanowiły naruszenia prawa do rzetelnego procesu, przewidzianego w  art. 6 Konwencji Praw Człowieka.

Polecamy Państwu glosę:

Odrzucenie przez Sąd Najwyższy wniosku o skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE a naruszenie zasad rzetelnego procesu - glosa do wyroku ETPC z dnia 24 kwietnia 2018 r., 55385/14,

w której Autor - dr Marcin Górski - analizuje wyrok w kontekście wzajemnych relacji między dwoma europejskimi Trybunałami funkcjonującymi w ramach odrębnych systemów prawa: systemu prawa UE i systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz omawia jego skutki dla stosowania przepisów polskiego kodeksu postępowania karnego dotyczących instytucji przedsądu kasacyjnego.

 

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie