Polecamy Państwu naszą najnowszą monografię:

Rzetelne postępowanie dowodowe w sprawach karnych w świetle orzecznictwa strasburskiego autorstwa prof. Arkadiusza Lacha z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W publikacji przedstawiono zasady postępowania dowodowego wynikające z Konwencji Europejskiej i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Przedmiotem rozważań są:
– rzetelne postępowanie dowodowe jako element rzetelnego procesu karnego,
– zakres kontroli ETPC postępowań karnych przeprowadzanych przez organy krajowe z punktu widzenia rzetelności postępowania dowodowego,
– zasady i reguły prowadzenia postępowania dowodowego oraz gwarancje sformułowane w orzecznictwie ETPC,
– standardy odnoszące się do wybranych kategorii dowodów.

Książka w przystępny sposób prezentuje orzecznictwo ETPC związane z postępowaniem dowodowym, dotyczące zagadnień, takich jak np. rezygnacja z bezpośredniego przesłuchania świadka na rozprawie, dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa czy prawo do pomocy obrońcy w związku z czynnościami dowodowymi. Może to być przydatne przy sporządzaniu uzasadnień, środków zaskarżenia, skarg do ETPC czy składaniu i rozpoznawaniu wniosków dowodowych.

Publikacja może być przydatna nie tylko dla prawników praktyków, pracowników naukowych i studentów kierunków prawniczych, ale również uczestników postępowania karnego i innych osób zainteresowanych problematyką postępowania dowodowego.

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

Publikacja pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska - Polska jest rezultatem ogólnoeuropejskiego projektu wydawniczego zrealizowanego dla większości jurysdykcji w UE przez krajowe kancelarie specjalizujące się w prawie konkurencji.

Głównym punktem odniesienia dla analiz porozumień dystrybucyjnych jest prawo konkurencji Unii Europejskiej, czyli:
– art. 101 TFUE,
– rozporządzenie 330/2010 i
– wytyczne Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych.

Analiza zagadnień prawnych dokonywana jest z perspektywy realnych, często spotykanych sytuacji biznesowych, nie ogranicza się do wykładni przepisów prawa, ale wzbogacona jest praktycznymi przykładami. Autorzy analizują przez pryzmat prawa konkurencji najpopularniejsze modele dystrybucji i szczegółowe klauzule umowne, proponując rozwiązania pozwalające na uniknięcie problemów prawnych.

W książce znajdziesz m.in.:
– omówienie umów dystrybucyjnych z perspektywy polskiego prawa cywilnego i handlowego oraz
– analizę praktyki UOKiK i sądów ochrony konkurencji w zakresie stosowania polskiego prawa konkurencji w odniesieniu do porozumień dystrybucyjnych.

Monografia jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków, zwłaszcza prawników działów wewnętrznych przedsiębiorstw, radców prawnych i adwokatów, którzy na co dzień zmagają się z problemami związanymi z prawidłowym ukształtowaniem relacji producent–dystrybutor–sprzedawca detaliczny.

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

Polecamy Państwu najnowszą monografię pt. Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej opracowaną pod redakcją dr Agnieszki Sołtys i dr. Macieja Taborowskiego.

Publikacja jest analizą prawodawstw państw członkowskich UE regulujących organizację hazardu w kontekście prawa Unii. Kluczowym pytaniem, które stawiają sobie autorzy monografii jest pytanie, czy i w jakim zakresie Unia może ingerować w organizację hazardu w państwach członkowskich.

Znaczną część publikacji zajmuje ocena rozwiązań zawartych w polskiej ustawie o grach hazardowych. Przybliżono w niej wiele zagadnień szczegółowych o zasadniczym znaczeniu dla praktyki takich jak np.:

monopol państwowy na automaty do gier,
urządzanie gier hazardowych online,
zasady nabywania automatów do gier przez Totalizator Sportowy,
reklama działalności hazardowej,
rejestr domen służących do nielegalnego oferowania gier hazardowych.

Omówiono w niej również kary pieniężne za naruszenie ustawy o grach hazardowych, a także zbieg odpowiedzialności z ustawy o grach hazardowych i odpowiedzialności karno-skarbowej przedstawiony w kontekście zasady ne bis in idem.

W publikacji znalazły się też opracowania poświęcone szczegółowym zagadnieniom występującym w orzecznictwie sądów polskich, jak: ocena przepisów przejściowych ustawy o grach hazardowych oraz odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w związku z brakiem notyfikacji przepisów technicznych.

Dopełnieniem publikacji jest analiza spraw dotyczących usług hazardowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

Wyrok w sprawie C-249/17 to jedno z najważniejszych orzeczeń podatkowych Trybunału Sprawiedliwości w 2018 r. Sąd unijny stwierdził w nim jednoznacznie, że podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w cenie usług doradczych i podobnych poniesionych w związku z planowanym przejęciem innej firmy w sytuacji, w której do planowanego nabycia innego podmiotu gospodarczego z przyczyn niezależnych, nie doszło do skutku. Szczególne znaczenie orzeczenie to będzie mieć dla spółek holdingowych oraz podmiotów inwestujących w akcje i udziały innych podmiotów

Polecamy Państwu glosę:
Odliczenie podatku VAT od wydatków poniesionych na nieudane przejęcie innej firmy. Glosa do wyroku TS z dnia 17 października 2018 r., C-249/17,

w której Autorka - doradca podatkowy Agnieszka Wesołowska - analizuje w szczególności kwestie związane z opodatkowaniem holdingów jako struktur coraz częściej wykorzystywanych dla celów optymalizacyjnej polityki podatkowej.

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

Polecamy Państwa uwadze dostępną od niedawna w programie nową monografię pt.: Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, WKP 2018, autorstwa Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara.

Monografia dotyczy wymiaru instytucjonalnego wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Przedmiotem rozważań są zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa międzynarodowego publicznego, głównie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz dokumentów soft law przyjętych przez Radę Europy, a także praktyka funkcjonowania poszczególnych instytucji potwierdzona dokumentami wewnętrznymi. Ponadto zostały przedstawione dobre praktyki występujące w niektórych państwach – zwłaszcza te, które mogą stanowić wzór dla krajowych organów władzy publicznej.

Autor analizuje m.in.:

  • jakie normy konstytucyjne odnoszą się do kwestii wykonywania wyroków ETPC,
  • które instytucje krajowe oraz w jakim zakresie są lub powinny być odpowiedzialne za zapewnienie wykonania wyroków ETPC i czy mają wystarczające kompetencje,
  • w jaki sposób powinny one korzystać ze swoich uprawnień,
  • jak kształtuje się zakres nadzoru nad wykonywaniem wyroków ETPC oraz jaki jest jego wpływ na krajowe rozwiązania instytucjonalne.

W monografii uwzględniono Deklarację Kopenhaską przyjętą w dniach 13–14 kwietnia 2018 r., która odnosi się do przyszłości systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, oraz najnowsze zmiany dotyczące sądownictwa w Polsce.