Sporządzanie szczegółowych specyfikacji technicznych na wyroby medyczne może ograniczać konkurencję w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Przy szczegółowych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia publicznego zwiększa się bowiem prawdopodobieństwo faworyzowania określonego wykonawcy.

Polecamy Państwu glosę:
Sporządzanie specyfikacji technicznych na wyroby medyczne. Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2018 r., C-413/17.

W swoim komentarzu autorka - prof. Małgorzata Sieradzka - analizuje zwłaszcza te aspekty wyroku, które dotyczą wpływu zasady proporcjonalności oraz równego traktowania wykonawców na opis przedmiotu zamówienia publicznego.

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie