Polecamy Państwu glosę:
Zakaz poszukiwania sprawiedliwego kursu wymiany jako wymóg prawa Unii. Glosa do postanowienia ETPC z dnia 27 listopada 2018 r., 22853/15 oraz do wyroku TS z dnia 14 marca 2019 r., C-118/17.

Zdaniem autora komentarza - dr. hab. Waldemara Gontarskiego - pierwsze z glosowanych orzeczeń - postanowienie ETPC - potwierdza zgodność z przepisami Europejskiej konwencji praw człowieka tezy sformułowanej na gruncie prawa UE głoszącej, że konsekwencje abuzywności klauzuli przeliczeniowej zawartej w umowie o kredyt w walucie obcej należy uwzględniać ex tunc. Z orzeczenia tego, jak podkreśla komentator, wynika również, że dopuszczalne są wszelkie ustawy spieszące z pomocą "frankowiczom", pod warunkiem że nie zablokują one kredytobiorcom możliwości kwestionowania klauzul umownych przed sądem na dotychczasowych zasadach.

Z kolei wyrok TS podważa, zdaniem W. Gontarskiego, możliwość zastępowania nieprzejrzystej klauzuli przeliczeniowej sprawiedliwym (urzędowym) kursem walutowym.

Oba judykaty, jak uważa autor, powinny być jasnymi wskazówkami dla sądów polskich i dla naszego ustawodawcy.

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie