Glosowany wyrok* stanowi kolejne polskie orzeczenie, w którym Trybunał Sprawiedliwości zakazał uzupełniania oferty po terminie składania ofert o nowe dokumenty lub oświadczenia.

Trybunał Sprawiedliwości przedstawił w nim również właściwy sposób interpretacji treści przesłanek zasadności wnoszenia środków ochrony prawnej w ramach procedury zamówień publicznych.

__________________

* Małgorzata Sieradzka, Uzupełnienie oferty o nowe dokumenty lub oświadczenia po terminie - glosa do wyroku TS z dnia 11 maja 2017 r., C-131/16, LEX/el. 2017