Nowododany komentarz praktyczny* z zakresu unijnego postępowania cywilnego dotyczy środków obrony pozwanego w sporach transgranicznych w sytuacji niedoręczenia mu pozwu lub innego dokumentu wszczynającego postępowanie, lub nieprawidłowego doręczenia takiego dokumentu, w tym prawa odmowy przyjęcia dokumentu.

Autor uwzględnił w opracowaniu najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
_________________
Adam Werner, Niewdanie się w spór przez pozwanego - środki obrony pozwanego na gruncie przepisów o doręczeniach oraz przepisów o uznawaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, LEX/el. 2017