Publikacja* jest jedynym na polskim rynku prawniczym komentarzem dotyczącym aktualnie obowiązujących przepisów unijnych regulujących zasady pomocy de minimis. Komentarz zawiera szczegółowe wyjaśnienia odnoszące się do stosowania unijnego rozporządzenia de minimis w praktyce. Poza wyjaśnieniem przepisów rozporządzenia, w komentarzu opisane zostały również zasady udzielania w Polsce tego jednego z najbardziej rozpoznawanych rodzajów pomocy skierowanej do przedsiębiorców, przy czym uwzględnione zostały zarówno obowiązki po stronie beneficjentów, jak i organów udzielających pomocy.

Publikacją powinny być zainteresowani w szczególności beneficjenci pomocy publicznej, także tej, która udzielana jest z funduszy europejskich, pracownicy organów udzielających pomocy publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie programów pomocy de minimis a także pracownicy naukowi i studenci zainteresowani prawem UE.

 

​-------------------

* M. Stasiak, A. Kaznowski, Komentarz do rozporządzenia nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, LEX/el. 2016.

Monografia* opublikowana pierwotnie drukiem, obecnie udostępniona w naszym programie w wersji elektronicznej, dotyczy skutków majątkowych małżeństwa w wymiarze międzynarodowym. Opracowanie nabiera znaczenia ze względu na coraz częstsze sytuacje w relacjach międzyludzkich, w których dochodzi do zawarcia małżeństwa przez obywateli różnych państw, prowadzącego do powstania wielu związanych z tym problemów praktycznych.

W opracowaniu dr Anny Stępień-Sporek - specjalistki z zakresu małżeńskiego prawa majątkowego - został przede wszystkim przeanalizowany proces integracji prawa majątkowego małżeńskiego. Ustalono w niej pola, na jakich się ona odbywa, aktualny jej stan oraz przeanalizowano konkretne osiągnięcia w tym zakresie. Podjęta została próba oceny, do jakiego stopnia skuteczne są podejmowane działania. Wreszcie postawione zostało pytanie o przyszłość integracji i możliwość jej dalszego pogłębienia. Należy zaznaczyć, że w niniejszej książce integracja obejmuje zarówno metody prawa międzynarodowego, jak i prawa unijnego.

------------------

* Anna Stępień-Sporek, Wspólne prawo majątkowe małżeńskie dla Unii Europejskiej. Stan integracji – perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w grudniu 2015 roku dodaliśmy do programu LEX Prawo Europejskie komentarz stanowiący praktyczne ujęcie i omówienie przepisów opublikowanego w tym samym roku unijnego rozporządzenia w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę*.

Autorzy opracowania - uznani specjaliści z zakresu dziedziny usług płatniczych - stawiają sobie w szczególności za cel ułatwienie uczestnikom obrotu bezgotówkowego zrozumienia podstawowych zagadnień regulowanych rozporządzeniem, obejmujących nie tylko problematykę i wysokość opłaty interchange, ale również zagadnienie treści umów pomiędzy uczestnikami rynku kartowego (np. w zakresie zasad licencjonowania, stosowania zasady honorowania wszystkich kart) oraz regulacje wpływające na zasady współpracy pomiędzy nimi (np. rozdzielność systemów kart płatniczych od podmiotów obsługujących).

 

------------------

Jan Byrski, Agata Marcinkowska, Leszek Sytniewski, Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, LEX/el. 2015.

Angielsko-polski Słownik orzecznictwa sądów europejskich, autorstwa R. Bujalskiego, to regularnie aktualizowany zbiór wyrazów, terminów, wyrażeń i zdań kontekstowych stosowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Opublikowane w grudniu 2015 r. w programie LEX Prawo Europejskie kolejne wydanie tego słownika zostało uzupełnione o ponad 700 haseł i zawiera obecnie ponad 12 tys. samodzielnych obiektów hasłowych. Wyjątkowo obszerny zakres tematyki, którą zajmują się oba sądy, sprawia, że Czytelnik znajdzie tu terminy z różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa karnego, cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego i międzynarodowego, oraz wiele pojęć z zakresu szeroko pojmowanej ekonomii.

Opublikowana w bieżącym roku (2015) nakładem naszego Wydawnictwa monografia "Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, WK 2015" przedstawia konkretne instytucje polskiego prawa podatkowego niezgodne z prawem unijnym, nie tylko analizując dogłębnie, na czym owe sprzeczności polegają, ale także proponując określone rozwiązania naprawcze w tym zakresie.

W publikacji omówiono zagadnienia z zakresu różnych podatków:

 • VAT,
 • akcyzy,
 • podatków dochodowych,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
 • podatku od spadków i darowizn.

Przedstawione w monografii problemy dotyczą takich kontrowersyjnych zagadnień z zakresu podatków jak m.in.:

 • klauzula standstill,
 • dywidenda rzeczowa,
 • komornicy jako płatnicy VAT,
 • usługi ciągłe,
 • zawody medyczne,
 • towary spożywcze,
 • zwolnienia alkoholu z akcyzy, czy
 • opłata paliwowa.

Wysoką jakość merytoryczną publikacji gwarantują jej autorzy - najwybitniejsi znawcy polskiego i unijnego prawa podatkowego (sędziowie NSA i WSA, doradcy podatkowi, radcowie prawni i pracownicy naukowi), w tym m.in.:

 • Bogumił Brzeziński,
 • Dagmara Dominik-Ogińska,
 • Krzysztof Lasiński-Sulecki,
 • Adam Zalasiński, czy
 • Adam Bartosiewicz.