Dodana do LEX PE glosa* do wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, autorstwa prof. Małgorzaty Sieradzkiej, próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy przepisy krajowe mogą ograniczać łączenie przez wykonawcę zamówienia publicznego zasobów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

W oparciu o to orzeczenie Autorka dokonuje analizy odpowiednich przepisów polskiej ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczących powoływania się przez wykonawcę zamówienia na zasoby podmiotów trzecich.

----------------------
Małgorzata Sieradzka, Glosa do wyroku TS z dnia 2 czerwca 2016 r., C-27/15, LEX/el. 2016

Dodana do LEX PE monografia pt. "Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych", pod redakcją naukową obecnej Generalnej Inspektor Ochrony Danych Osobowych - dr Edyty Bielak-Jomaa, omawia niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia dotyczące obowiązków prawnych każdego administratora danych osobowych.

Publikacja dotyczy problematyki związanej z polską reformą ochrony danych osobowych przeprowadzoną w latach 2014-2015, jak również zmian w europejskim systemie ochrony danych osobowych polegających na przyjęciu w kwietniu 2016 r. pakietu legislacyjnego obejmującego: ogólne rozporządzenie o ochronie danych (nr 2016/679) oraz dyrektywę 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W udostępnionej w LEX PE elektronicznej wersji książki pt. "Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej", autorstwa M. Ramsa, przedstawiono obowiązek wykładni prawa krajowego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej w świetle zagadnień o charakterze karnoprawnym.

W pracy zanalizowano m.in.:

– rozwój i charakterystykę obowiązku wykładni prounijnej prawa krajowego,

– zakres i przedmiot wykładni prounijnej oraz jej granice,

– konsekwencje niezasadnego pominięcia obowiązku wykładni prounijnej prawa krajowego,

– wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego i sądów powszechnych z okresu poakcesyjnego.

​Pięć komentarzy praktycznych* z zakresu unijnego prawa przewozowego autorstwa dr Renaty Rychter, dyrektor Biura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, o które wzbogaciliśmy program LEX Prawo Europejskie, to pierwsze z cyklu komentarzy praktycznych na temat różnych zagadnień prawa transportowego regulowanych zasadniczo przez prawo Unii Europejskiej, które będą ukazywać się w naszym programie.

Wymienione komentarze zawierają szczegółowe odpowiedzi na pytania, jakie podmioty i jakiego rodzaju przewozy drogowe podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, kogo określa się mianem przewoźnika drogowego i jakie warunki musi on spełniać, aby zgodnie z prawem wykonywać usługi transportu drogowego, a także jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie wymaganych unijnych warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Opracowania powinny zainteresować w szczególności firmy transportowe.

-------------------

* Renata Rychter:

1) Warunki dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej - uwagi ogólne, LEX/el. 2016

2) Dobra reputacja jako jeden z warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej, LEX/el. 2016

3) Odpowiednia zdolność finansowa jako jeden z warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej, LEX/el. 2016

4) Kompetencje zawodowe przewoźnika drogowego lub wyznaczonego przez niego zarządzającego transportem jako jeden z warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej, LEX/el. 2016

5) Wyznaczenie przez przewoźnika drogowego zarządzającego transportem jako jeden z warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej, LEX/el. 2016

Dodany do programu LEX Prawo Europejskie komentarz praktyczny pt. "Napoje energetyzujące – nowe regulacje, nowe obostrzenia", autorstwa dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej, zawiera analizę zmian w prawie dotyczących napojów energetyzujących, które wchodzą w życie od 20 lipca b.r. Zmiana kwalifikacji prawnej tych produktów oznaczać będzie zmianę warunków ich wprowadzania na rynek. To z kolei wiąże się z poważnymi konsekwencjami przede wszystkim dla producentów.

Opracowanie jest drugim z cyklu komentarzy praktycznych na temat różnych zagadnień prawa żywnościowego regulowanych zasadniczo przez prawo Unii Europejskiej, które od niedawna ukazują się w programie LEX Prawo Europejskie. Tekst powinien zainteresować w szczególności: producentów, przetwórców, dystrybutorów, sprzedawców i konsumentów żywności oraz organy urzędowej kontroli żywności.​

Na naszej witrynie internetowej www.lex.pl ukazał się również wywiad z autorką komentarza (zob. TUTAJ) dotyczący zagadnień związanych z udostępnioną w programie publikacją.