W ostatnim czasie w naszym programie ukazały się następujące komentarze praktyczne dotyczące unijnego prawa żywnościowego:

  • Łukasz Sokołowski, Nowe regulacje dotyczące wprowadzania tradycyjnej żywności z państw trzecich na rynek unijny, LEX/el. 2016

Komentarz odnosi się do nowej regulacji dotyczącej wprowadzania na rynek unijny żywności spożywanej tradycyjnie w państwach nienależących do Unii Europejskiej. Produkty te cieszą się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród konsumentów, ale także podmiotów działających na rynku spożywczym, czego znakomitym przykładem są dostępne już w UE, zyskujące coraz większą popularność nasiona Chia czy sok z owoców noni.

  • Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Deklaracja niezamierzonej obecności alergenów w środkach spożywczych - aspekty prawne i praktyczne, LEX/el. 2016

Komentarz omawia kwestię warunków i zasad zamieszczenia w oznakowaniu środków spożywczych informacji o niezamierzonej obecności substancji wywołujących alergie lub reakcje nietolerancji. Mowa tu o deklaracji: „Produkt może zawierać:....”. Kwestia ta nie została wprost uregulowana w przepisach, w związku z czym budzi różnego rodzaju wątpliwości zarówno po stronie producentów, jak i konsumentów.

Opracowania powinny zainteresować w szczególności firmy żywnościowe.

"Postępowanie w sprawie udzielenia licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych osób" to kolejny komentarz praktyczny z zakresu unijnego prawa transportu drogowego i przewozowego, autorstwa dr Renaty Rychter, dyrektor Biura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Tym razem Autorka omawia procedurę uzyskiwania licencji wspólnotowych, w tym wymogi, jakie musi spełnić przedsiębiorca zarówno w momencie ubiegania się o wydanie licencji, jak i w okresie jej posiadania, z uwzględnieniem przepisów krajowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Jednym z wątków podejmowanych w komentarzu są także rozbieżności w tej materii wynikające z przepisów krajowych innych wybranych państw Unii Europejskiej.

Opracowanie porusza również problematykę przenoszenia uprawnień z licencji wspólnotowych, a także potencjalnych sankcji, które mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę, działającego w tzw. "szarej strefie", z uwagi na brak wymaganej licencji wspólnotowej.

Opracowanie powinno zainteresować w szczególności firmy transportowe.

Komentowane unijne rozporządzenie* określa warunki, po spełnieniu których Państwa Członkowskie UE mogą udzielać pomocy publicznej na realizację wybranych przedsięwzięć, bez konieczności ubiegania się o zgodę Komisji Europejskiej.

Ma ono istotne znaczenie dla Polski, ponieważ zasadniczą częścią pomocy publicznej przyznawanej w naszym kraju jest pomoc publiczna dopuszczalna na podstawie komentowanego rozporządzenia. Dotyczy to w zasadzie wszystkich przypadków udzielenia pomocy regionalnej (np. zwolnień podatkowych przyznawanych w specjalnych strefach ekonomicznych) oraz większości kategorii tzw. pomocy horyzontalnej (tj. przeznaczonej na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, ochronę środowiska – za wyjątkiem pomocy w formie bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnienie, szkolenia, jak również pomoc w formie finansowania ryzyka).

Komentarz powinien zainteresować podmioty udzielające pomocy regulowanej przez przedmiotowe rozporządzenie, w tym: marszałków województw, prezydentów, burmistrzów miast oraz wójtów gmin, starostów powiatowych, organy podatkowe a także rozmaitego rodzaju agencje i fundusze. Powinni się z nim również zapoznać beneficjenci pomocy przewidzianej w komentowanym akcie, np. przedsiębiorcy działający w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i paliw, przedsiębiorcy prowadzący działalność detektywistyczną i ochroniarską i korzystający w tym zakresie z usług osób niepełnosprawnych, producenci pojazdów samochodowych, nadawcy programów radiowo-telewizyjnych, czy przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów.

Ciekawym i wartościowym wprowadzeniem do treści zawartych w komentarzu jest wywiad z Autorami komentarza, który ukazał się na witrynie internetowej lex.pl.

----------------------
M. Stasiak, A. Kaznowski, Komentarz do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, LEX/el. 2016

Glosa* autorstwa dr. Waldemara Gontarskiego dotyczy "portugalskiego" wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, istotnego z punktu widzenia odpowiedzi na pytanie, jakie treści powinna zawierać faktura wystawiana przez adwokatów i szerzej przez podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego i gospodarczego.

Zdaniem Autora z komentowanego wyroku wynika, że niektóre przepisy polskiej ustawy o VAT wymagają interwencji ustawodawcy celem doprowadzenia do ich zgodności z prawem unijnym.

----------------------
W. Gontarski, Glosa do wyroku TS z dnia 15 września 2016 r., C-516/14, LEX/el. 2016.

​Od niedawna w  programie LEX PE znaleźć można pełny tekst wydanej w tym roku drukiem monografii* poświęconej omówieniu prawnych zagadnień dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz - powiązanej z instytucją delegowania - koordynacji zabezpieczenia społecznego.

W ramach opracowania wątki teoretyczne uzupełnione zostały konkretnymi przykładami oraz procedurami (wraz ze schematami) określającymi zasady postępowania w obszarze delegowania. Monografię zilustrowano bogatym dorobkiem orzeczniczym, co powinno ułatwić stosowanie poszczególnych przepisów prawnych poświęconych delegowaniu pracowników oraz wskazać pożądane kierunki ich interpretacji.

Opracowanie powinno zainteresować pracowników działów kadr, dyrektorów personalnych, właścicieli firm, agencji pracy tymczasowej oraz kancelarii prawnych.

--------------
* M. Skibińska, A. Sokołowska, Delegowanie pracowników za granicę, Wolters Kluwer 2016.