W "polskim" wyroku będącym przedmiotem glosy* dodanej niedawno do programu LEX Prawo Europejskie, Trybunał unijny odpowiada na pytanie, czy przekazanie własności rzeczy celem uregulowania zobowiązań podatkowych stanowi transakcję podlegającą obowiązkowi opodatkowania VAT w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do zapłaty podatku jest zarazem podatnikiem w rozumieniu przepisów o tym podatku.

__________________
* Agnieszka Wesołowska, Opodatkowanie VAT przeniesienia własności na rzecz Skarbu Państwa w celu spłaty zobowiązań podatkowych - glosa do wyroku TS z dnia 11 maja 2017 r., C-36/16, LEX/el. 2017

Wejście w życie 1 stycznia b.r. nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulującej zasady stosowania informacji "produkt polski" i odpowiedniego znaku graficznego, wywołało wśród przedsiębiorców wiele pytań. Przedsiębiorcy nie są pewni, w jakich sytuacjach mogą zastosować składniki spoza Polski, by móc oznakować swój produkt jako "polski".

Celem komentarza autorstwa Iwony Kowalczyk-Andrzejewska oraz Jowity Prokop* jest krótkie omówienie warunków stosowania informacji "produkt polski" i odpowiedniego znaku graficznego.

_________________

Iwona Kowalczyk-Andrzejewska, Jowita Prokop, Warunki stosowania oznakowania "produkt polski", LEX/el. 2017

Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, pod redakcją dr. hab. Rafała Poździka, to pierwszy na polskim rynku wydawniczym komentarz do regulacji stanowiącej podstawę wdrażania funduszy unijnych na poziomie krajowym w latach 2014-20. Zawiera kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizacją, kontrolą i rozliczeniem.

Książka jest adresowana zarówno do praktyków jak i teoretyków prawa, zainteresowanych procedurami wyboru, a następnie realizacją projektów unijnych.

Nowododany komentarz praktyczny* z zakresu unijnego postępowania cywilnego dotyczy środków obrony pozwanego w sporach transgranicznych w sytuacji niedoręczenia mu pozwu lub innego dokumentu wszczynającego postępowanie, lub nieprawidłowego doręczenia takiego dokumentu, w tym prawa odmowy przyjęcia dokumentu.

Autor uwzględnił w opracowaniu najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
_________________
Adam Werner, Niewdanie się w spór przez pozwanego - środki obrony pozwanego na gruncie przepisów o doręczeniach oraz przepisów o uznawaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, LEX/el. 2017

W naszym programie pojawił się komentarz do wyroku*, w którym Trybunał unijny stwierdził, że brak numeru VAT-UE nie przesądza o odmowie zastosowania przez organ podatkowy zerowej stawki VAT w odniesieniu do nabywcy będącego przedsiębiorcą i podatnikiem VAT.

Zdaniem Autora glosy, orzeczenie Trybunału jest istotne dla polskich podatników z dwóch względów.

Po pierwsze, daje podatnikom możliwość ubiegania się o zwrot nienależnie pobranego podatku w tych sytuacjach, w których polskie organy podatkowe oraz sądy administracyjne orzekały o konieczności naliczenia krajowej stawki podatku na dostawach wewnątrzwspólnotowych ze względu na brak numeru VAT-UE nabywcy.

Po drugie, zdaniem Autora z glosowanego wyroku wynika potrzeba jak najszybszej zmiany art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

_________________
* Władysław Varga, Glosa do wyroku TS z dnia 9 lutego 2017 r., C-21/16, LEX/el. 2017