Polecamy Państwu naszą najnowszą monografię:

"Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE" pod redakcją prof. Ryszarda Markiewicza oraz dr Ewy Laskowskiej-Litak.

Opracowanie zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja stanowiąca tak obszerne omówienie wyroków TSUE z tego zakresu. Szczególnie istotny dla czytelników będzie opis wpływu konkretnych orzeczeń TSUE na polską regulację prawa autorskiego, który można znaleźć w każdym z komentarzy.

Orzecznictwo TSUE w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej odgrywa bowiem coraz większą rolę zarówno w praktyce, jak i w literaturze przedmiotu. Począwszy od 1995 r. rozpatrzono blisko 100 pytań prejudycjalnych w odniesieniu do samego prawa autorskiego, z czego ponad połowa pytań została skierowana po 2014 r.

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

Polecamy Państwu glosę:
Odliczenie z faktur wadliwie dokumentujących podatek naliczony VAT w miejsce odwrotnego obciążenia. Glosa do wyroków TS z dnia 26 kwietnia 2017 r., C-564/15 oraz z dnia 23 listopada 2017 r., C-314/17.

Glosowane orzeczenia dotyczą błędnego zastosowania ogólnych zasad podatku od wartości dodanej zamiast odwrotnego obciążenia. W ocenie autora - dor. pod. dr. Krzysztofa Radzikowskiego, uchybienie to nie ma charakteru formalnego, ale dotyczy kluczowych elementów materialnoprawnej konstrukcji VAT, więc uzasadnia zakaz odliczenia podatku naliczonego oraz dodatkowe sankcje finansowe (administracyjne), nawet jeżeli operacja gospodarcza została faktycznie wykonana i nie stwierdzono znamion oszustwa.

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

Sporządzanie szczegółowych specyfikacji technicznych na wyroby medyczne może ograniczać konkurencję w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Przy szczegółowych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia publicznego zwiększa się bowiem prawdopodobieństwo faworyzowania określonego wykonawcy.

Polecamy Państwu glosę:
Sporządzanie specyfikacji technicznych na wyroby medyczne. Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2018 r., C-413/17.

W swoim komentarzu autorka - prof. Małgorzata Sieradzka - analizuje zwłaszcza te aspekty wyroku, które dotyczą wpływu zasady proporcjonalności oraz równego traktowania wykonawców na opis przedmiotu zamówienia publicznego.

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

Polecamy Państwu glosę:
Zakaz poszukiwania sprawiedliwego kursu wymiany jako wymóg prawa Unii. Glosa do postanowienia ETPC z dnia 27 listopada 2018 r., 22853/15 oraz do wyroku TS z dnia 14 marca 2019 r., C-118/17.

Zdaniem autora komentarza - dr. hab. Waldemara Gontarskiego - pierwsze z glosowanych orzeczeń - postanowienie ETPC - potwierdza zgodność z przepisami Europejskiej konwencji praw człowieka tezy sformułowanej na gruncie prawa UE głoszącej, że konsekwencje abuzywności klauzuli przeliczeniowej zawartej w umowie o kredyt w walucie obcej należy uwzględniać ex tunc. Z orzeczenia tego, jak podkreśla komentator, wynika również, że dopuszczalne są wszelkie ustawy spieszące z pomocą "frankowiczom", pod warunkiem że nie zablokują one kredytobiorcom możliwości kwestionowania klauzul umownych przed sądem na dotychczasowych zasadach.

Z kolei wyrok TS podważa, zdaniem W. Gontarskiego, możliwość zastępowania nieprzejrzystej klauzuli przeliczeniowej sprawiedliwym (urzędowym) kursem walutowym.

Oba judykaty, jak uważa autor, powinny być jasnymi wskazówkami dla sądów polskich i dla naszego ustawodawcy.

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

Polecamy Państwu komentarz praktyczny:
Znakowanie produktów pochodzenia roślinnego po ukazaniu się wyroku TSUE w sprawie TofuTown.

Publikacja analizuje szczegółowo wyrok w sprawie TofuTown, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że nazwa "mleko" oraz inne nazwy dotyczące przetworów mlecznych powinny być stosowane do oznaczania wyrobów wyłącznie roślinnego pochodzenia. Mimo że od wyroku w sprawie TofuTown minęło już dwa lata, jest on wciąż żywo dyskutowany, szczególnie w kontekście komunikatu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informującego o negatywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wniosku Polski o wpisanie do wykazu wyrobów roślinnego pochodzenia, dla których mogą być stosowane nazwy zarezerwowane dla przetworów mlecznych, a także ze względu na niedawną interpelację posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda dotyczącą kwestii oznakowania produktów pochodzenia roślinnego.

Komentarz oprócz omówienia orzeczenia zawiera zestaw proponowanych, krótko- i długoterminowych rekomendacji dla sektora produktów pochodzenia roślinnego.

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

Polecamy Państwu komentarz praktyczny:

– Znakowanie produktów pochodzenia roślinnego po ukazaniu się wyroku TSUE w sprawie TofuTown [https://sip.lex.pl/#/publication/470117551].

 

Publikacja analizuje szczegółowo wyrok w sprawie TofuTown, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że nazwa "mleko" oraz inne nazwy dotyczące przetworów mlecznych powinny być stosowane do oznaczania wyrobów wyłącznie roślinnego pochodzenia. Mimo że od wyroku w sprawie TofuTown minęło już dwa lata, jest on wciąż żywo dyskutowany, szczególnie w kontekście komunikatu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informującego o negatywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wniosku Polski o wpisanie do wykazu wyrobów roślinnego pochodzenia, dla których mogą być stosowane nazwy zarezerwowane dla przetworów mlecznych, a także ze względu na niedawną interpelację posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda dotyczącą kwestii oznakowania produktów pochodzenia roślinnego.

Komentarz oprócz omówienia orzeczenia zawiera zestaw proponowanych, krótko- i długoterminowych rekomendacji dla sektora produktów pochodzenia roślinnego.

 

Rafał Bujalski

Product manager

LEX Prawo Europejskie

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE