W pakiecie LEX Pomoc Społeczna wersja Premium i Optimum dostępne jest już nagranie ze szkolenia "RODO w pomocy społecznej". Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem szkolenia, które poprowadził Pan Michał Bochenek.

 

Michał Bochenek|Poradnik

Poradnik jest praktycznym narzędziem skierowanym szczególnie do pracowników i kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz gminnych podmiotów i instytucji, którzy w terminie do 31 marca każdego roku przygotowują dla organu wykonawczego gminy materiały niezbędne do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Przedmiotowe sprawozdanie jest strategicznym dokumentem, ponieważ rada gminy biorąc pod uwagę potrzeby zgłoszone przy okazji składania sprawozdania przez wójta (burmistrza prezydenta miasta) uchwala gminne programy wspierania rodziny.

W LEX Pomoc Społeczna dostępne jest już szkolenie dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych. Szkolenie przeprowadził Michał Bochenek, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego a także ekspert z Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer.

Jakub Wilk | Komentarz praktyczny 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) – dalej u.p.s., do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom go pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje – między innymi – przez przyznanie tymczasowego miejsca schronisku dla osób bezdomnych. Taka pomoc – jako całodobowa i połączona z usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej – wiąże się z koniecznością przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, podpisania kontraktu socjalnego, a także z odpłatnością. Sposób regulowania odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych jest przedmiotem komentarza „Zasady ustalania odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych”.

Jakub Wilk | Komentarz praktyczny

 

1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowa ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego nowe zadania. Został również rozszerzony zakres niektórych ich dotychczasowych zadań.