Kontrola i nadzór samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej

Autor: Izabela Klisowska

Przepisy dotyczące kontroli i nadzoru sprawowanego nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej wzorowane są na przepisach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2011 r. W przypadku kontroli sprawowanej przez podmiot tworzący można przypuszczać, że podstawowym przedmiotem kontroli będzie gospodarka finansowa zakładu, zwłaszcza wobec wprowadzonego obligatoryjnego przekształcenia zakładu albo jego likwidacji w razie osiągnięcia ujemnego wyniku finansowego powyżej wskaźników określonych ustawowo. Czynności kontrolne, w tym uprawnienia kontrolujących, a także sposób ich dokumentowania wobec braku przedmiotowego rozporządzenia, będą nastręczały trudności interpretacyjnych.

            Komentarz przedstawia zagadnienie kontroli i nadzoru samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej. W opracowaniu opisano nadzór ze strony podmiotu tworzącego oraz kontrolę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sprawowaną przez Ministra Zdrowia oraz wojewodę. Omówiono także samo przeprowadzanie czynności kontrolnych i związane z tym obowiązki kierownika zakładu.

Obowiązki i uprawnienia podmiotu przekształcającego SP ZOZ w spółkę kapitałową w zakresie umarzania zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych

Autor: Mirosław Narolski

            Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadza znaczące zmiany w zakresie funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jednym z najszerzej komentowanych i wywołujących największe emocje zagadnień w toku prac nad ustawą była problematyka związana z przekształcaniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. Nie ulegało także wątpliwości, że przekształcenia zadłużonych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w efektywnie działające podmioty gospodarcze jest możliwe jedynie przy zagwarantowaniu zasadniczej redukcji ich zadłużenia. Jak podnoszono w uzasadnieniu projektu ustawy o działalności leczniczej, powoływanie spółki prawa handlowego i obciążanie jej długiem przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w pełnej wysokości, tworzyłoby realną perspektywę upadłości nowo powstałego podmiotu.

            Komentarz omawia obowiązki i uprawnienia podmiotu przekształcającego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową w zakresie umarzania zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych. W analizie przedstawiono zagadnienie przejęcia zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kolejność przejmowanych zobowiązań. Opisano także zasady umarzania zobowiązań publicznoprawnych oraz zasady umarzania zobowiązań cywilnoprawnych z dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa. Wskazano również na konieczność analizy struktury zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Komentarze praktyczne:
Informacje dotyczące zakładów opieki zdrowotnej i ustawy o działalności leczniczej:

 1. Czasowe zaprzestanie działalności przez szpital według ustawy o działalności leczniczej – Izabela Klisowska (nowe przepisy);
 2. Dotacja dla podmiotu tworzącego za przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według przepisów ustawy o działalności leczniczej – Izabela Klisowska (nowe przepisy);
 3. Ochrona osobowych danych medycznych w placówkach medycznych – Anna Podciechowska, Katarzyna Fortak-Karasińska (nowe przepisy);
 4. Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej podległego jednostce samorządu terytorialnego w spółkę kapitałową w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej – Izabela Klisowska (nowe przepisy);
 5. Umorzenie zobowiązań za przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej – Izabela Klisowska (nowe przepisy);
 6. Zakres podmiotowy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w świetle ustawy o działalności leczniczej – Agnieszka Sieńko (nowe przepisy);
 7. Wpływ przekształceń podmiotów wykonujących działalność leczniczą na umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na gruncie ustawy o działalności leczniczej – Marta Bogusiak, Katarzyna Fortak-Karasińska (nowe przepisy);
 8. Komunikacja wokół procesu komercjalizacji placówki medycznej – Ewelina Nazarko-Ludwiczak (nowe przepisy);
 9. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej – Izabela Klisowska (nowe przepisy);
 10. Spółka kapitałowa samorządu terytorialnego jako podmiot leczniczy w świetle ustawy o działalności leczniczej – Izabela Klisowska (nowe przepisy);
 11. Zasady prowadzenia podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej w świetle ustawy o działalności leczniczej – Izabela Klisowska (nowe przepisy);
 12. Ochrona osobowych danych medycznych w placówkach medycznych – Anna Podciechowska, Katarzyna Fortak-Karasińska (nowe przepisy);
 13. Tworzenie, łączenie i likwidacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle regulacji przepisów ustawy o działalności leczniczej – Dorota Brzezińska-Grabarczyk (nowe przepisy);
 14. Wymiar czasu pracy w podmiotach leczniczych – Łukasz Kajda (nowe przepisy);
 15. Kontrola praktyk lekarskich - podmioty uprawnione i zakres kontroli w świetle ustawy o działalności leczniczej – Małgorzata Brzozowska-Kruczek (nowe przepisy);
 16. Spółka kapitałowa uczelni medycznej jako podmiot leczniczy w świetle ustawy o działalności leczniczej – Izabela Klisowska (nowe przepisy);
 17. Status kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w świetle ustawy o działalności leczniczej – Izabela Klisowska (nowe przepisy).


Studia przypadków:

 1. Biznes plan – część finansowa – Aleksandra Kaczor, Marcin Kautsch;
 2. Wprowadzenie nowego produktu na rynek – Barbara Prokurat;
 3. Komercjalizacja jako wyzwanie komunikacyjne na przykładzie Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. – Ewelina Nazarko-Ludwiczak;
 4. Planowanie zapotrzebowania na usługi, możliwości redukcji kosztów świadczeń medycznych – Malcolm Whitfield;
 5. Ocena zmienności kosztów leczenia szpitalnego – Małgorzata Cygańska.